Pereiti prie turinio

M, Legg L. Subjektyviai suvokto streso lygis buvo vertinamas naudojant metais S. Èia turëèiau prabilti áspûdingais epitetais, bet mintyse jie visi jau þaiþaravo ir spëjo iðblësti, tad renkuosi uþ juos raiðkesnæ konstatavimø kalbà m. Sex differences in the forms of aggression among adolescent students in Ghana.

Ir visi trys lengvai atsidûsta. Tik tas vabaliukas ant Jono nugaros, tas tai tiesiog pasiunta.

O rytà akys kaip þvyro pripiltos. Greièiau tik prie ðulinio ir ledinio kieto vandens. Tik staiga ágriuvo á kiemà dviratininkas. Ágriuvo kitaip në nepasakysi: tik álëkë baisiausiu greièiu, tik nuðoko, tik brinkt tà dþerþgalà ant þemës, o pats pakniopstom prie vyrø, kurie tuo metu ruoðës taisyti iðklibusias darþinës idiotų svorio metimas. Iðsiðiepæs ligi ausø.

Na, vyriukai, na mat, kaip blogai, kad neturit radijos. Tai gal dar ir neþinot? Vyrai þiûri á Svalbano Lievanà. Tas vienmarðkinis, rankovës svorio mesti motina, kelniø kiðkos viena á vienà, kita á kità pusæ þiogeliais susegtos, kad á dviratá neátrauktø. Lievaniukas suðilæs, suplukæs. Ruskis, vyriukai, bëga! Ir mes radijos neturim, bet Maðaliukas atzvimbæs pasakë.

Jau vakar ðita muzika prasidëjo. Kieme ið dþiaugsmo pašoko net vištos ir malkos. Ruskis bëga?! Ot uþ tokià naujienà bendras jack keane svorio kritimas dëkui! Tai dëkui, tai dëkui!

Dabar jau ir ðienelio galësim taisytis veþti Oi, þiûrëk tik tu man!. Na, Lievaniuk!. Jie visi dabar tam kieme tik vienas per kità, tik vienas per kità. Tai kad kitaip gi ir negalëjo bûti. Ne vienas man sakë: susipjaus ruskis su vokieèiu, pamatysit, kad susipjaus.

Aišku, kad taip kur tau toks su tokiu ilgai Ne, toks su tokiu tikrai neilgai. O mums, matai, taip sakyt tik per plaukà Et, neturim alaus! Kad já bala neturim alaus. Ne tas buvo galvoj. Bûtumëm kad þinojæ Paskui jie ðiek tiek jau atauðta: reikia bût atsargiems, dabar reikia bûti labai atsargiems. Besitraukiantys kareiviai visokiø ðtikiø gali dar pridaryti.

Bjaurûs bûna tie, kurie bëga. Jie ir pikti, ir ësti, þiûrëk, ne visada turi. Kur jie turës. Reikëtø dabar kokios muðkietos. Gaila, kad mûsø ðautuvas tik medþioklinis, o ir tas pats vienvamzdis, sako Jonas. Toks tai dar pusë bëdos, tik nusijuokia Svalboniukas. Kai šauni, vis tiek trenkia. Vis jau šis tas. Senis Dumbrauckas sakydavo: neturi šunio, pjudyk su katinu. Matyt, taip ir teks. Gal kaimo vyrams reikëtø imti ir susidëti?

Su ðakëm? Koks ten bûtø pavojus ið bëganèiø pusës, dabar geros nuotaikos ðiame kieme jis sugadinti negali. Vis tiek kad jau bëga, tai bëga, bëgs ir prabëgs. Savaime suprantama, vyrai èia gardþiai uþsirûkæ, pirktiniø papirosø Kir dûmelis tik sukiojas po kiemà. Pabëgëliai 15 16 qxd Page ðitokiai progai.

Beje, jis atkiðo pakelá ir Stasiukui. Berniukas þvilgtelëjo á tëvà ir nedràsiai vienà papirosà iðsitraukë. Tëvas nieko nesakë tokia diena per visà gyvenimà gal tik viena. Milë nuo prieklëèio viskà girdi, viskas aiðku ir jai. Ir Saliutei, kuri sukiojasi èia pat prie vyrø. Saliute, ateik! Ir jau daug tyliau: Einam, vaikeli, á gryèià, reikia mums sumest gal koká poterëlá Kelios dienos prabëgo kaip ant adatø puolant ðen, puolant ten, panaðiai kaip ir tada, laukiant veþimo. Tik ðá kartà ið dþiaugsmo.

Dþiaugsmas tas irgi moka sumaiðyt kortas. Ne, nepaðokti ligi miestelio ir nepasidairyt, kas ten dabar dedas, buvo nebeámanoma. Reikia suþinoti daug daugiau, negu dabar þinai.

Miestely valsèius, paðtas. Jonas vienà rytà tik apsivilko ðvariais marðkiniais ir apsiavë gerosiom kelnëm. Tik dar pasvarstë ar nereikëtø ið Sirbiko pasiskolinti dviraèio. Bet galiausiai mostelëjo ranka kaip ligi ðiol á miestelá dumdavo pësèias, taip dums ir dabar. Þiûrëk tu man, saugokis, motinai jau ir rûpestis. O ko að èia labai turëèiau saugotis? Ko að ákliûsiu, kur að ákliûsiu?

Að gi niekur nieko, að nei su ðautuvu, nei su kuo. Rytà iðëjæs, gráþo gerokai popiet. Kà jûs, kà jûs! Kas ten dabar daros! Visa pakluonë prigulusi vokieèiukø.

Vaikðto keli po miestelá, sau dairinëjas, uniformos graþios, tokios lyg þalsvos, lyg pilkos. Prie paðto vokieèiø vëliava raudona su baltu skrituliu per vidurá. Ir ten juodas hakenkroicas. Prie turgelio, prie paminklo ir mûsø, tik tame geltoname ruoþe kertelëj prie koto ir vokieèiø vëliavytë prisiûta.

Mikalajûnas su baltu raiðèiu ant rankovës stovi, sargyba, suprask Et, bûtø mûsø ðautuvas ne medþioklinis, bûèiau ir að prie tø baltaraiðèiø.

Ar jau tu, vaikeliuk, paðëlai? Man baisu. Ar mes jau savo darbø nebeturim? Nebijok, mama, að èia tik taip bendras jack keane svorio kritimas, tik dël juoko. Gal ir labai gerai, kad að ne su jais. Þydus, þinokit, suvarë á toká gardà prie Mûðos. Visus visus ir senus, ir jaunus, ir moteris, ir vaikus. Kas þino, kas su jais bus. Þmonëms liepia valgyt jiems neduoti Ir tavo, tete, Viguðino nebër.

Tai kas dabar vaistinëj? Yra ta mergiotë. Valanèiûtë, ar kaip ji ten? Sako, verkia ir verkia. Gal palaikys ir paleis? Ðtai visada beveik ðitaip: vieniems, matai, dþiaugsmas, o kitiems O miestelio komsomoliukai ðluoja gatvæ apie raðtinæ.

Nors nër ko ten ðluoti. Zuozos Mykolas stovi su ðautuvu: Dirbkit, gyvaèionai, dirbkit. O gal jums koká Stalino portretà dar atneðt dël pastiprinimo?. Keli raudonieji, Mykolas man taip sakë, suvaryti á kooperatyvo sandëlio sklepà. Ten vandens ligi keliø, sako. Eik tu sau Bet jûs tik klausykitës man kas svarbiausia. Baisiai gi norëjau va- 17 qxd Page 17 þiuoti dviraèiu, pasiskolint ið Sirbiko ir dumt.

Bet gerai man iðëjo, kad nepasiskolinau. Va stovim keli mes prie tilto Svalboniukas, Marcinkos Petras, aðen.

bendras jack keane svorio kritimas

Belinsko Ladzë su dviraèiu. Priëjo, þinokit, vokieèiukas, taip niekur nieko, maloniai ðypsos, pasiþiûrëjo á Ladzës dviratá, kaþkà pasakë, Ladzei pasirodë, kad pagyrë, paëmë uþ rankenø. Ladzë nieko nesako, o tas prisitraukë, sëdo ir nuvaþiavo Stovi Ladziukas nei ðioks, nei toks. Še tau. Ir suprask dabar. Tie kareiviai, rodos, tokie drausmingi.

Kur ðitas Ladzës dviraèiu nuvaþiuos? Á savo daliná gal jau ne kà virðininkams pasakysi? Pavaþiavo gal kiek ir kokiam patvory paliko. Bet va uþëjo vyreliui noras pasirodyt, kad yra didelis. Na mat, sako tëvas, atsimenat, buvau atsineðæs ið Murausko knygà apie didþiàjá karà. Tai ten vienoj vietoj ir panaðiai. Joja vokietis, þiûri stovi þmogus, laikrodþio lenciûgëlis jam nuo kiðenës atsikabinæs.

Sustabdë arklá, papraðë, kad duotø laikrodá pasiþiûrëti, na, suþinoti, kiek dabar laiko. Þmogus padavë, o vokietis jojo ir nujojo. Ir pið! Viduriavimas ir svorio metimo simptomai kà tu jam padarysi?

Jie mat nori parodyt, kad viskà èia gali. O þmogelis pagalvojo: kaip èia neduosi, vokieèiai, girdëjo, labai kultûringi Taip taip. Buvau að uþëjæs pas Pranckevièiûtæ, pas jà vienas vokietis apsistojæs.

Ðlubas, sako. Kai að uþëjau, jo nebuvo. Ðlubas toks, prie kariðko ûkio jis ten kaþkoks bendras jack keane svorio kritimas. Tai jis Stefanijai, Stefanija mat graibosi vokiðkai, ir pasakë: Tik jûs labai, bendras jack keane svorio kritimas, nenorëkit, kad mes laimëtumëm Paklausk tu jaunà, paklausk tu senà, paklausk mokytà, paklausk nemokytà, kiekvienas tau pasakys: vokietis didelis draugas mums niekad nebuvo. Ak, nebent nuo dabar, va nuo ðiandien bûtø ëmæs ir toks pasidaræs. Kad nori, gali nusijuokti.

O gal ðitaip mano prieðo prieðas man didelis draugas nër, bet jis priešas kitam, labai dideliam ir baisiam mano priešui. O tai jau šis tas. Taigi ðitaip visur. Ir nuo senø senovës. Ásiterpia ir Milë: Dar kai gyvenau Pasvalieèiuos, kai dar buvau maþutë, pas Kriðtapavièiø buvo vestuvës. Tekëjo jø vyresnioji Kastusë. Mergièka tada dar buvau, bet á vestuves jau nulëkdavau. Na, su kitais vaikais. Kriðtapavièiaus Paliutë, visai mano metø, buvo didelë mano draugë. Taip jau á vakarà mes su Paliute sulipom ant peèiaus, sugulëm, bet girdim, kaip vyrai su keliom moteriðkom dar ðneka, juokiasi jie tenai.

Mums taip gera, bet tik staiga: kar kar Pakeliam galvas pro peèiaus virðø ogi vokieèiai. Vienas toks ilgas, iðdþiûvæs kaip grëblys, nosis knerbta. O rëkia. Bet paskiau nieko, Makrickienë, smarki moteriðka, prie tø kareiviø, sodint prie stalo.

Tie ir susëdo. Bet rytà tie vokieèiai mûsø vyrus jau statë prie sienos. Vakare gërë gërë, o rytà prie sienos. Mat kaþkas praneðë, kad èia netoliese slapstosi pabëgæ belaisviai. Ar belaisviai, ar dezantyrai. Nenuðovë tø mûsø vyrø, bet bailës tai buvo, oi, buvo.

O ir tarp tø paèiø vokieèiø buvo þmoniø. Kartà vël irgi pas Kriðtapavièiø uþëjo vokietis ir papraðë arbatos. Ir að ten buvau. Ápylë jam arbatos, bet nër kuo uþsaldint. Vokietis ir sako: Ak, niema saldo cukro, niema saldo cukro Atsikëlë ir iðëjo. Bet greit sugráþo. Þiûrim atneða didþiausià kaip arklio galva gabalà geltono cukraus.

Ðe jums, sako, ilgam uþteks. Pabëgëliai 17 18 qxd Page ëmæs kirvelá, parodë, kaip reikia smulkint. Kriðtapavièius ið to gabalo ir mûsø namams atkirto.

bendras jack keane svorio kritimas

Va kaip jau koks þmogus. Jie taip kalbasi, o popieèio saulë blizgina tamsiai þalius obelø lapus. Vëjûkðtis tuos kiek pajudina. Ramybiø ramybë. Kaþkas baisingas praëjo, bet kas ateina, tai dar labai, dar labai neþinia. Gal ir vël gyvensim kaip gyvenæ. Praëjo treji savotiðki metai. Tokie, gali sakyt, beveik ramûs, bent jau ðiame Þiemiø Lietuvos uþkampy. Visas pasaulis siuto ir dûko, virë baisinga koðë, o èia ëjo gyvenimas maþdaug panaðus á gyvenimà.

Na tik bendras jack keane svorio kritimas. Tai jau tikrai ne ðitie þmonës buvo sugalvojæ visokius grobstymus, vadavimus, þudymus, todël ir manë, kad sëti ir pjauti, arti ir akëti gali sau ramia ðirdþia. Ne balaþin kokia ta ramybë, kai pagalvoji, bet kada tu èia daug galvosi, reikia ðtai arklá kinkyt ir vaþiuot á malûnà. Šienapjûtës ir rugiapjûtës, balti debesynø kalnai ir kaitros, ákyrûs akuotai ant prakaituotø sprandø.

Vainikai prie durø vardiniø iðvakarëse, linksmi juos prikalantys plaktukai. Antaninës su pinavijom, Joninës su lauþais, ypaè jei dar uþmeti aká á Latvijos pusæ.

Dulkiø stulpai vieðkeliuose po atlaidø. Baltos staltiesës seklyèiose, balta puta àsoèiuose. Dainos apie jaunystæ Sugráþki, jaunyste, alyvom suþydë Arkliai uþ darþiniø, vyrai, vis einantys tø arkliø pasiþiûrëti. Sveèiai ið toliau, sakykim, ið kokio Kauno. Ðvogeriukai bendras jack keane svorio kritimas kaklaraiðèiais. Karviø, pasiilgusiø uþsisëdëjusiø ðeimininkiø, trimitai. Vidurnakèiø perkûnijos, kad nebeþinai, kokiame palovy gali pasislëpti. Nors jos gal ir geriau negu patrankos.

Gegutës, kukuojanèios ligi pat rudenio. Varnënø gastrolës. Rûgðtelëjæs, bet labai malonus kvapas nuo linmarkø. Kuliamøjø, retkarèiais net uþspringstanèiø, vaitojimai. Bernai ir mergos. Mergø ant prëslø kirkinimas. Vël prie stalø, ant kuriø àsoèiai ir netikras zuikis.

Talkininkai, kaimynai, sveèiai parlaukieèiai ar ið kokio ten Kauno Vël dainos: Að nuskinsiu þiedà, puikø astro þiedà, paskutiná þiedà drumzlino rudens Siauèiantys vaikai su bandelëmis rankose alaus putos gauna ir jie. Lajinës lempos burokai, prie kuriø blausokos ðviesos, dûzgiant rateliams ir kunkuliuojant bulvienëms, ámanoma ir paskaityti.

Ið Ûkininko patarëjo, Ateities, Naujosios sodybos, Savaitës. Apie vokieèiø pergales ir suplanuotus atsitraukimus ðyptelint ir palinguojant galvas. Naktys, kuriose velniai linkæ ne kokias velniavas iðdarinëti, o kaip paprasti nusidirbæ þmonës paprasèiausiai nusidrëbt ir miegoti.

Ir naktys, kuriø þvaigþdës moka imti ir staiga sugraudinti. Mokyklos pilnos vaikø.

bendras jack keane svorio kritimas

Tie mokosi ið Auðreliø ar Sakalëliø, nors klasëse, be Vyèio, ant vienos sienos kabo ir Hitleris iðvaduotojas ; iðvaduotojo ranka ðauniai áremta á ðonà, ant rankovës raiðtis Reicho vëliava.

Per pertraukas tie vaikai rëkia taip, kad visos apylinkës þmonës, ar kasdami bulves, ar valydami runkelius, þino, koks dabar laikas, kada TIE eis namo po kelinto ið eilës parëkavimo. O tie namo labai nesiskubina yra dar visokiø pagrio- 19 qxd Page 19 viø ir visokiø pakrûmiø. Ko èia skubëti namø uþduotys ne ið saldþiøjø, ypaè ið aritmetikos. Tai tau ne cukrinës morkos. Mediniuose krepšeliuose karmonuose raðalinës, ásigudrinanèios vis apsiversti ir graþiai mëlynai vadovëlius ar sàsiuvinius pagraþinti.

Prano Maðioto raðtai.

Video: Tomas Paine'as

Vyrai, laikydamiesi eilës, po kelis eina á naktines sargybas sugriuvæ á kieno nors gryèià, pila kortom ið degtukø ligi paryèiø. Na, retkarèiais gal ir iðeidami á kiemà pasiþvalgyti ar kokiame kraðte koks raudonas niekadëjas ant kieno darþinës nepaleidæs raudono gaidþio.

Ðiaip ar taip karas. Prievolës, kad ir nemaþos, bet þmonës èia sotûs. Darþai ir sodai pilni gërybiø. Turinèios galvas ðeimininkës ið cukriniø runkeliø prisiverda gardþiausio sirupo. Labai balto pikliuotø miltø pyrago kiekvienà dienà gal užsispyręs riebalų nuostolis nereikia norëti, kiekvienai dienai juoda kasdienë duona bendras jack keane svorio kritimas ragaiðëlis.

Pyragas Kalëdoms, Velykoms, Sekminëms, Antaninëms, Joninëms, pakermoðiams, patalkiams, vestuvëms, krikðtynoms. O uþ juodà kasdienæ duonà rask tu kur nors kà skanesnio. Visokie vëjai suka malûnø sparnus Gribkeliuose, Saloèiuose, Puðkonyse.

Ak, ðeðëlis praslenka per skalsiø pusryèiø, pietø ar vakarieniø stalus bei valganèiøjø veidus, kai besiðnekant prisimenami ir þydai, ir mûsø vyrai, kuriø yra ir fronte, ir reicho darbo tarnyboje.

Gal jiems ásireikë graþiøjø vokiðkø uniformø latviukai su tokiom pasirodo, o kuo mes prastesni? Nemaþa mûsiðkiø ir kitoje pusëje, kur jau kas iðsivers be mûsø. Rytø ðone vis garsesni ir garsesni. Svarbiausia, kad ilgai trunkantys duoda ir duoda, duoda ir duoda be paliovos.

Tik pagalvok, koks tenai trenksmas, nagi dar toli, o kaip girdis. Kas bus, kai prie mûsø prieis? Dirba þmonës kasdienius darbus, bet vis labiau norisi jiems nueiti ir pas koká kaimynà, iðsiðnekëti, pasidràsinti, bent jau rûpesèiu pasidalyti.

Tai matai vël gráþta ruskis. Gráþta, kad já kur perkûnai! Nors kitaip tai gal ir negalëjo bûti, tik reikia nors kiek pagalvoti ðitokia tø daugybë. Kaip amaro. Gráþta brudas. Gal kas jo ir laukë? Gal ir laukë, bet tik ne tokie kaip mes, mums vël Siberija. O gal dabar ir ruskis bus kitoks?

Su amerikonais draugauja, amerikonai neduos. Kur jie tau neduos, kas tiems amerikonams? O ruskiui dabar tik dar didesni ragai. Mums, Rapolai, tai labai neramu, sako Balanda. Tu dar palauk, palauk, ar tik ruskis su amerikonu nesusipjaus. Susipjaus, Juozapai, susipjaus, pamatysi. Su vokieèiu, ar atsimeni, kokie buvo draugai.

Pasiðnekëjæs su Rapolu, Juozapas Balanda eina pas kità kaimynà. Kaimynas Antanas dëlioja á krûveles surûdijusias vinis, lyg kokio svarbesnio darbo nebûtø. O ir ðitø kaimynø kalba ta pati: Tai matai vël gráþta ruskis Gruodžio mėn. Rugpjūčio mėn. Buvo atleistas iš pareigų. Nauji tyrimai Brent ir kt.

Rodo, kad tai galėjo būti informavimas apie pažeidimus. Jis parašė oficialiai norėdamas vėl būti priimtas į tarnybą, kuri buvo suteikta. Laukdamas komandiruotės jis mokė mokyklą Londone. Jis priėmė komandiruotę į Lewesą, esančią pietinėje Anglijos pakrantėje, ir apsigyveno nakvynei pas vietinį tabako žinovą Bendras jack keane svorio kritimas Ollive. Ollive'as mirė m. Liepos mėn. Tačiau jis palaikė ryšius su šeima ir m. Kovo mėn. Ištekėjo už dukters Elžbietos Ollive — ir įsitvirtino kaip verslo savininkas.

Kitais metais jis išvyko į Londoną, kad išspaustų akcizų reikalavimus dėl didesnio užmokesčio. Galutiniame susitarime tarp Paine'o ir jo žmonos buvo priteista svarų sterlingų.

Jis išvyko į Londoną, kur užsitikrino Benjamino Franklino, su kuriuo jis buvo susitikęs ankstesnėje sostinėje, įvadinius laiškus ir m. Balandžio mėn. Išvyko į Naująjį pasaulį. Jis buvo išvežtas į krantą Filadelfijoje m. Lapkričio mėn. Lieka daug nesutarimų dėl to, kuriuos žurnalo kūrinius parašė Paine'as, tačiau atrodo akivaizdu, kad jis prisidėjo ir kad dėl to Filadelfijos politiniuose sluoksniuose įgijo reputaciją tuo metu, kai įtampa su Britanija pasiekė krizę taškas.

Rudenį, paragintas Benjamino Rush, Paine'as pradėjo rengti pamfletą, ginantį Amerikos nepriklausomybės atvejį. Jis aptarė savo darbą su Rushu, Davidu Rittenhouse'u, Benjaminu Franklinu ir Samueliu Adamsu, tačiau darbas buvo jo paties išskyrus titulą, už kurį Rush pareiškė atsakomybę. Bendras pojūtis buvo plačiausiai skaitomas Amerikos revoliucijos brošiūra. Tai buvo aiškus raginimas susivienyti prieš korumpuotą Britanijos teismą, kad būtų galima suprasti, koks Amerikos apvaizdos vaidmuo suteikiant prieglobstį už laisvę.

Parašytas tiesioginiu ir gyvu stiliumi, jis smerkė nykstančią Europos despotizmą ir paveldėtą monarchiją įvardijo kaip absurdą.

Nors turėjo ryšių su radikalesniais Pensilvanijos politikos elementais, jis savo energiją taip pat skyrė daugeliui elitinių projektų - prisidėjo kuriant Amerikos banką, kad padėtų surinkti pinigų karui, ir bendradarbiavo su Robertu Morrisu, kad padrąsintų.

Valstijų įstatymų leidėjai sutinka su federalinių mokesčių poreikiu palaikyti karą. Pasibaigus karui Niujorko asamblėja jam skyrė fermą, o Kongresas balsavo jam už USD paramą už jo paslaugas. Po revoliucijos jis savo laiką skyrė moksliniams eksperimentams, projektuodamas geležinį tiltą, galintį įveikti didelius atstumus, nenaudojant prieplaukų, eksperimentuodamas su pelkėtomis dujomis su Vašingtonu ir bandydamas su Franklinu gaminti žvakę be dūmų.

Jis nuvežė medinį tilto į Paryžių modelį, vėliau - į Angliją, kur m. Gegužę buvo padirbtas ir pastatytas pėdų geležies modelis, skirtas viešai eksponavimui lauke šalia Paddingtono. Jis taip pat vis labiau įsitraukė į pradinius įvykius.

Prancūzijos revoliucija, iš dalies dėka jo dalyvavimo prancūzų intelektualų grupėje, kurią sudarė Thomas Jefferson JAV ministras Prancūzijoje iki m. Paine'as svarstė rašyti Prancūzijos revoliucijos istoriją, tačiau padarė lėtą pažangą, o tai dar labiau pablogino jo skurdi prancūzų kalba.

Kai m. Pasirodė Edmundo Burke'o refleksijos apie revoliuciją Prancūzijoje, jis nusprendė į tai atsakyti ir savo medžiagą pavertė šia užduotimi. Sujungė pasakojimą apie Prancūzijos įvykius su trenksmingu išpuoliu prieš Burke ir m. Revoliucijos susitarimu. Tai buvo greita sėkmė ir įtraukė Paine į tų, kurie siekia įgyvendinti parlamentinę reformą, ratus. Jis toliau lankėsi Prancūzijoje ir m. Birželio mėn. Jis bendradarbiavo su maža grupe įskaitant Nicholasą Bonneville'į ir markizą de Condorcetąnorėdamas sukurti respublikinį manifestą, kuris buvo įklijuotas ant Paryžiaus sienų, kad pasipiktins dauguma Nacionalinės asamblėjos narių.

Šis judėjimas buvo griežtai represuotas m. Mišias Champs de Mars. Tuo metu Paine'as jau grįžo į Didžiąją Britaniją. Tačiau proga pažymėjo jo mąstymo poslinkį: žiūrėti į monarchiją kaip neišvengiamą institucinės tvarkos dalį korumpuotose Europos valstybėse, į mintį, kad Amerikos modelis galėtų būti taikomas plačiau visoje Europoje. Buvo aiškiai respublikinė ir jis plačiai rėmėsi savo Amerikos patirtimi eskizuodamas pagrindinius iš esmės savireguliacinės komercinės visuomenės principus, kartu su reprezentacine vyriausybe, teisinės valstybės principais ir periodiškai atnaujinama paktą.

Paine'o prigimtinių teisių gynimas, išpuoliai prieš mišrią vyriausybę, jo išsakomas respublikonizmas ir išsamūs pasiūlymai dėl socialinės gerovės schemų išskiria jį iš įprastos opozicijos retorikos, kuri pabrėžė poreikį apsaugoti mišrios konstitucijos vientisumą siekiant užtikrinti anglų laisves. Jo sėkmė rodo, kad jis pasiekė populiarią auditoriją, kuri šioms tradicijoms suteikė mažėjantį svorį ir kurią sužavėjo jo primygtinis reikalavimas užtikrinti esminę jų lygybę ir teisė ginčyti status quo.

Gegužės mėn. Jam buvo iškeltas baudžiamasis persekiojimas. Kai byla buvo išnagrinėta tų metų lapkritį, jis buvo uždraustas, tačiau iki to laiko jis grįžo į Prancūziją,išrinktas Nacionalinės konvencijos nariu m.

Jis atvyko į Paryžių prieš pat rugsėjo žudynes ir atrodo bendras jack keane svorio kritimas, kad jam sunku rasti koją, užjaučiančią labiau sanguinietiškus miesto elementus. Artimiausi ryšiai buvo su Paryžiaus Girondino vadais, kurie greitai krito iš palankumo.

Pabaigoje, jis pasmerkė Maratą ir Jacobino frakcijos priešiškumą. Jis dirbo kartu su Condorcet ir Sieyes komitete kuriant respublikos konstituciją, tačiau jo indėlio mastas neaiškus. Nors Condorcet ir toliau stengėsi, rengdamas pranešimą m. Pavasarį, jis buvo nedelsiant uždarytas į lentyną. Paine'ui gyveno vis labiau suvaržytas gyvenimas, nes jakobinai ėmė kilti, o jo draugai buvo suimti ir įvykdyti mirties bausmė, pabėgo,arba nužudė save.

Literatūra 1. Juocevičius A. Reabilitacijos centras dirba pagal užsienio šalių bendras jack keane svorio kritimas. Sveikata, rugsėjis; MN Ergoterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė. MN Kineziterapeutas. Juocevičius, R. Kavaliauskaitė, R.

Rakštelytė Key words: rehabilitation, occupational therapy, physiotherapy. Summary The article carried out rehabilitation measurement analysis applied to inpatient patients in year. We analyzed the serviced people variation number of procedures, length of stay in rehabilitation department and the employes establishment structure and load transitions. The study results show that in Physical Medicine and Rehabilitation Centre I-st inpatient rehabilitation department the number of patients is varying, but the most was in Occupational therapy and physiotherapy procedure amount for one patient the most was inthe lowest procedure amount of physiotherapy was bendras jack keane svorio kritimasoccupational therapy was in Compared with the previous year, number of procedures is apparent in the shorter duration of treatment and the increasing number of patients in department.

Constantly changing occupational therapy and physiotherapy procedures amount, but physical therapy procedures were performed more than occupational therapy. Occupational Therapy number of procedure declined from to and in year started again increase. Santrauka Aklumas fizinė negalia, sukelianti lėtesnę protinę veiklą, laikysenos problemas, orientacijos sunkumus, depresiją ir pusiausvyros problemas.

Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, neįgaliųjų skaičius sudaro apie 7 procentus, tačiau sportuojančių neįgaliųjų yra vos 1 procentas, iš šio vieno procento sportuojančių neįgaliųjų, užsiimančių profesionaliu sportu, yra dar mažiau. Darbo tikslas: įvertinti Lietuvos parolimpinės golbolo rinktinės žaidėjų fizinį pasirengimą. Tyrimas buvo atliktas metais gruodžio - sausio mėnesiais Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos Skroblų g.

Tyrime dalyvavo 9 vyriškos lyties golbolo žaidėjai, kurių amžius nuo 23 iki 45 metų. Visi šie žaidėjai atstovauja Lietuvos parolimpinei golbolo rinktinei.

bendras jack keane svorio kritimas

Siekiant maksimaliai įvertinti Lietuvos parolimpinės golbolo rinktinei žaidėjų fizinį pasirengimą buvo vertinama: - širdies kraujagyslių sistemos pajėgumas Rufjė testas- sprogstamoji jėga šuolis iš vietos- pusiausvyra Flamingo testas- psichomotorinės reakcijos greitis krintančios liniuotės testas. Tyrimo rezultatai. Daugumos žaidėjų širdies ir kraujagyslių sistema į vienkartinį trumpalaikį krūvį reagavo panašiai, 4 žaidėjai įvertinti turintys patenkinamą ir 3 blogą širdies ir kraujagyslių sistemos treniruotumo lygį.

Įvertinus šuolio į tolį testavimo rezultatus ir palyginus juos su 3 metų statistika, nustatėme, kad žaidėjų atlikto testo bendras jack keane svorio kritimas rezultatas viršija rekomenduojamas normas. Žaidžiant golbolą labai svarbi gera pusiausvyra.

Daugumos žaidėjų pusiausvyra skirtingomis kojomis buvo įvertinta kaip labai gera arba pakankama. Parolimpiečiai žaidimo metu turi labai greitai reaguoti į kintančias žaidimo sąlygas, dėl to svarbus reakcijos greitis.

Vertinant pagal F. Nelsono sudarytą psichomotorinės reakcijos greičio vertinimo skalę, visi golbolo žaidėjai pasiekė aukščiausią rezultatą. Dauguma Lietuvos parolimpinės rinktinės atletų turi gerą fizinį pasirengimą, tačiau visiems atletams reikėtų pagerinti širdies ir kraujagyslių sistemos pajėgumą. Įvadas Aklumas fizinė negalia, sukelianti lėtesnę protinę veiklą, laikysenos problemas, orentacijos sunkumus, depresiją ir pusiausvyros problemas 1.

Žmonės, kurie turi regėjimo sutrikimų, pasižymi sumažėjusia fizine veikla, širdies ir kraujagyslių sistemos ir raumenų ištverme, lankstumu ir pusiausvyra 2. Todėl A. Kulbytė ir S. Mingaila 3 teigia, kad asmenims su negalia reguliari fizinė veikla, dalyvavimas sporte ir aktyvus poilsis užkerta kelią ligoms, pagerėja sveikata, savarankiškumas ir gyvenimo kokybė, gerėja jėga, koordinacija, pusiausvyra, ištvermė, plaučių veikla.

Aktyvaus laisvalaikio dėka mažėja stresas, pagerinami apsitarnavimo įgūdžiai, draugystė, pomėgiai, poilsis, gyvenimo pasitenkinimas ir gera savijauta. Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, neįgaliųjų skaičius sudaro apie 7 procentus populiacijos, tačiau sportuojančių neįgaliųjų yra vos 1 procentas, iš šio vieno procento sportuojančių neįgaliųjų yra dar mažiau užsiimančių profesionaliu sportu 4.

Kaip teigia H. Bayram Temur ir kiti autoriai, aklųjų riedulys yra dažniausia sporto šaka, kurią pasirenka regėjimo negalią turintys asmenys. Golbolas leidžia neįgaliems asmenims pasijausti ir būti komandos dalimi. Šis žaidimas nereikalauja daug įrangos ir padeda asmenims lavinti ju- Žurnalo tinklalapis: Adresas susirašinėti: Gabrielė Šepikaitė, e. Taip pat dalyvavimas sporte teikia lieknėjimas gerai aldi sins naudą palaikant raumenų, pusiausvyros, lankstumo, kvėpavimo ir širdies sistemas bendras jack keane svorio kritimas.

Golbolą žaidžiantys aklieji pasižymi didesniu fiziniu pasirengimu nei nesportuojantys regėjimo sutrikimų turintys žmonės. Todėl dalyvavimas sporte ar rekreacinėje veikloje daro didelę įtaką ugdant fizinį pasirengimą 6.

Fizinis pasirengimas glaudžiai susijęs su kiekvieno žmogaus sveikata, gyvenimo kokybe, mokymosi ir darbo efektyvumu, dalyvavimu sporte 7. Fizinis pasirengimas apima keletą komponentų širdies ir kvėpavimo sistemų ištvermę, raumenų jėgą ir ištvermę, lankstumą, koordinaciją ir greitumą.

Peate ir kiti autoriai pastebi, kad fizinis pajėgumas glaudžiai susijęs su sportine veikla ar tam tikra profesija 8. Pagrindinė fizinio pajėgumo vertinimo testų nauda: gauname esamos fizinės būklės kiekybinį įvertinimą ir galime juo naudotis lygindami su kitų asmenų arba sekdami tolimesnę sportininko fizinio pajėgumo būklę.

Taip pat šių vertinimo testų rodiklius galime lyginti su įvairių sporto šakų profesionalių ir mėgėjų sportininkų rodikliais 9. Tyrimo objektas ir metodika Tyrimas buvo atliktas metų gruodžio mėnesį Vilniaus Gerosios Valgio praleidimo poveikis norint numesti svorio progimnazijos Skroblų g.

Didžioji dalis žaidėjų turi regėjimo negalią visiškas aklumas arba dalinis regėjimo sutrikimas. Visi tiriamieji buvo individualiai testuojami prieš treniruotę vieną kartą pagal sudarytą protokolą. Žaidėjams buvo išaiškintos vertinimo taisyklės bei įdedamų pastangų, atliekant testavimus, svarba. Organizuojant tyrimą buvo nustatyti tiriamųjų atrankos kriterijai: 1. Tiriamasis turi priklausyti ir žaisti Lietuvos parolimpinėje golbolo rinktinėje.

Tiriamasis privalo neturėti sveikatos sutrikimų, kurie darytų įtaką testams atlikti ir rezultatams. Siekiant maksimaliai įvertinti Lietuvos parolimpinės golbolo rinktinės žaidėjų fizinį pasirengimą buvo vertinama: - širdies kraujagyslių sistemos pajėgumas Rufjė testas- sprogstamoji jėga šuolis iš vietos- pusiausvyra Flamingo testas- psichomotorinės reakcijos greitis krintančios liniuotės testas. Rezultatai Tiriamųjų širdies ir kvėpavimo sistemos ištvermei vertinti buvo naudojamas Rufjė testas.

Rezultatai buvo vertinami apskaičiavus Rufjė indeksą, kuris svyruoja nuo 1 ir mažiau labai geras treniruotumas iki 10 ir daugiau labai blogas treniruotumas. Rezultatai parodė, kad nė vienas tiriamasis nepateko į intervalą, kuris rodo labai gerą ir gerą treniruotumo lygmenį, vertinant pagal Rufje skalę 1 pav. Daugumos žaidėjų širdies ir kraujagyslių sistema į vienkartinį trumpalaikį krūvį reagavo panašiai, tačiau rezultatai nepasiekė net gero treniruotumo balo. Vertinant rezultatus matome, kad Lietuvos parolimpinės rinktinės žaidėjų širdies ir kraujagyslių sistemos pajėgumas yra nepakankamas ir treniruočių metų vertėtų skirti daugiau laiko aerobinei ir anaerobinei ištvermei lavinti.

Žaidžiant golbolą vienas iš svarbesnių žaidimo aspektų yra greitas padėties keitimas aikštelės erdvėje, dėl to žaidėjams svarbus maksimalus vienkartinis raumens ar bendras jack keane svorio kritimas grupių susitraukimas. Siekiant išsiaiškinti kojų raumenų sprogstamąją jėgą, buvo atliekamas šuolio į tolį iš vietos testas.

Siekiant įvertinti kojų sprogstamosios jėgos testo rezultatų kaitą buvo panaudoti kelių metų testavimai metais šio testo rezultatai svyravo nuo cm iki cm, o vidurkis siekė ±26,9 cm metais šio testo rezultatai svyravo nuo cm iki cm, vidurkis ±19,5cm remiantis trenerio K.

Levickio duomenimis. Mūsų atlikto testavimo metu rezultatai svyravo nuo cm iki cm, vidurkis - ±18 cm. Analizuojantir metų duomenis, pastebima, kad minimalios ir maksimalios šuolio į tolį iš vietos testo reikšmės mažėja.

Tuo tarpu vidurkis ir metais nepakito, o metais sumažėjo nuo cm iki cm. Tačiau vertindami visų trejų metų testavimus galime teigti, kad visi tiriamieji tiektiek metais remiantis A.

Muliarčiko ir kitų autorių rekomendacijomis pasiekė rekomenduojamą rodiklį cm cm 2 pav. Žmogus, siekdamas išlaikyti pusiausvyrą erdvėje, didžiausią informacijos kiekį gauna per regos analizatorius akis. Dalinį ar visišką aklumą turintiems žmonėms pusiausvyrą išlaikyti yra sunkiau. Regos negalią turintiems bei aktyviai sportuojantiems asmenims pusiausvyros įvertinimas yra labai svarbi fizinio pasirengimo vertinimo dalis. Lietuvos parolimpinės rinktinės narių pusiausvyra buvo vertinama naudojantis Flamingo testu, rezultatai buvo vertinami pagal A.

Muliarčiko ir kitų autorių sudarytą vertinimo lentelę. Testo rezultatai rodo, kad daugumai žaidėjų išlaikyti pusiausvyrą geriau sekėsi stovint ant kairės kojos nei ant dešinės. Daugumos žaidėjų pusiausvyra skirtingomis kojomis buvo įvertinta kaip labai gera arba pakankama 3 pav.

Rufje testo rezultatai 2 pav. Šuolio į tolį iš vietos testo rezultatų vidurkiai 3 pav. Flamingo testo rezultatai 4 pav. Psichomotorinės reakcijos laiko testo rezultatų vidurkiai nių faktorių siekiant gerų rezultatų varžybose. Lietuvos parolimpinės golbolo rinktinės psichomotorinės reakcijos greitis buvo vertinamas krintančios liniuotės testu. Rezultatus svarbu vertini bilateraliai, išanalizavę pastebėjome, kad kairės ir dešinės rankos psichomotorinės reakcijos greitis skyrėsi.

Kairės rankos psichomotorinės reakcijos greitis svyravo nuo ms iki ms, vidurkis ±19 ms, o dešinės rankos nuo ms iki ms, bendras jack keane svorio kritimas ±23 ms.

Įvertinus rezultatus, galime daryti išvadą, kad tiriamųjų psichomotorinė reakcija dešine ranka yra lėtesnė lyginant su kaire 4 pav. Nelsono sudarytą psichomotorinės reakcijos greičio vertinimo skalę, visi golbolo žaidėjai pasiekė aukščiausią rezultatą, kuris buvo vertinamas kaip labai geras. Rezultatų aptarimas Siekiant tinkamo sportininkų fizinio pasirengimo įvertinimo reikalingas platus ir detalus skirtingų fizinių savybių įvertinimas, negana patikrinti tik tam tikras konkrečias fizines ypatybes.

Analizuojant skirtingų sporto šakų atletų fizines ypatybes, būtina atsižvelgti ir į konkrečią sporto šaką bei parinkti tinkamus testus, siekiant įvertini svarbiausias tos sportinės veiklos fizines savybes. Lietuvos parolimpinės golbolo rinktinės žaidėjų širdies ir kraujagyslių sistemos ištvermė buvo vertinama Rufjė indeksu.

Pastebėta, kad nei vienas tiriamasis nepasiekė labai gero arba gero treniruotumo lygio vertinant Rufjė indeksutodėl galime teigti, kad tiriamųjų atsigavimas po greito ir intensyvaus fizinio krūvio yra žemas, o širdies ir kraujagyslių sistema nėra pakankamai gerai ištreniruota. Poderys ir kiti autoriai 10 tyrė futbolininkų širdies ir kraujagyslių sistemos ištvermę, naudodami Rufjė indeksą. Jie pastebėjo, kad tiriamųjų atsigavimas po dozuoto fizinio krūvio yra pakankamas, tačiau jie pabrėžė, kad vertinant sportininkų funkcinį parengimą reikėtų taikyti kompleksinius tyrimo metodus, o ne euristinius atskirus metodus bei jų rezultatus.

Sakalauskas ir V. Markevičius 11 analizavo krepšininkų širdies ir kvėpavimo sistemos ištvermę.

Jie pastebėjo, kad krepšininkų širdies ir kraujagyslių sistema labai gerai ištreniruota bei labai didelio pajė- 12 12 gumo. Vertindami atliktus tyrimus galime teigti, kad Rufjė indeksas yra tinkamas širdies ir kraujagyslių sistemos ištvermės testavimui profesionaliems sportininkams, tačiau įvertinus rezultatus galime daryti išvadą, kad golbolas nėra ta sporto šaka, kurioje ŠKS ištvermė atliktų didžiausią vaidmenį, siekiant aukšto fizinio parengtumo ir varžybinių rezultatų.

Golbolas yra greitas ir labai dinamiškas žaidimas, dėl to žaidėjams reikia mokėti greitai ir efektyviai judėti aikštelėje. Šiam judėjimui užtikrinti yra labai svarbus greitas vienkartinis raumens įsitempimo ir atsipalaidavimo mechanizmas. Siekiant įvertinti Lietuvos parolimpinės rinktinės žaidėjų kojų raumenų sprogstamąją jėgą buvo atliekamas šuolio į tolį iš vietos testas.

Analizuodami rezultatus matome, kad ši fizinė ypatybė tarp golbolo žaidėjų yra išvystyta gerai, kadangi jų žaidime reikalingi dažni šuoliai, norint apsaugoti vartus nuo priešininkų įvarčių. Veršinskas ir kiti autoriai 12 panaudojo šį testą, tirdami studentų fizinį pasirengimą. Paaiškėjo, kad tiriamieji pasiekė panašius rezultatus kaip ir mūsų golbolo žaidėjai cm.

Khalid Almuzaini ir Steven Fleck atlikto tyrimo metu buvo nustatyta, kad šuolis iš vietos į tolį yra tinkamas testavimo būdas nustatyti maksimalios jėgos panaudojimą ir efektyvus būdas įvertinti fizinį atletų pasirengimą prieš sezoną, sezono metu ir po jo Analizuojant tiriamųjų pusiausvyrą buvo atliekamas Flamingo testas. Rezultatai parodė, kad tiriamieji pasižymi geresne pusiausvyra stovint ant dešinės kojos.

Vertinant pagal testo interpretaciją, dauguma atletų turėjo labai gerą pusiausvyrą. Colak Tuncay ir kitų atliktame tyrime teigiama, kad golbolas gali būti tinkama sporto šaka lavinti pusiausvyrą ir kitus fizinio pasirengimo komponentus bendras jack keane svorio kritimas Vertinant psichomotorinės reakcijos greitį paaiškėjo, kad tiriamųjų kairės rankos reakcija geriau išvystyta nei dešinės.

Markevičius 11 tyrė krepšininkų psichomotorinės reakcijos greitį ir pastebėjo, kad šešerių metų laikotarpiu testo rezultatai kito įvairiai, dėl to svarbu nuolatos stebėti ir vertinti sportininkus, nes jų fizinės ypatybės gali kisti net sezono metu. Golbolo žaidėjų psichomotorinės reakcijos greitis išvystytas gerai, kadangi regos netekimas suaktyvina kitas sistemas, tarp jų ir reakciją.

Taip pat aklųjų riedulyje žaidėjai turi išgirsti, iš kurios pusės rieda kamuolys ir apsaugoti vartus, o tam reikalinga greita reakcija. Išvados 1. Lietuvos parolimpinės rinktinės žaidėjų širdies ir kraujagyslių sistemos pajėgumas yra nepakankamas ir treniruočių metu vertėtų skirti daugiau laiko aerobinei ir anaerobinei ištvermei lavinti. Tiriamieji trejų metų testavimų laikotarpiu pasiekė ir viršijo rekomenduojamą šuolio į tolį normatyvo ribą.

Flamingo testas parodė, kad daugumos žaidėjų pusiausvyra skirtingomis kojomis buvo įvertinta kaip labai gera arba pakankama. Vertinant psichomotirnės reakcijos rezultatus, Lietuvos parolimpinės rinktinės žaidėjai pasiekė geriausią vertinimo rezultatą. Physical fitness levels of blind and visually impaired goalball team players. Individuals with visual impairments: a review of psychomotor behavior.

Neįgaliųjų, lankančių sporto klubus, valios, įpročių ir veiklos vertinimas, Leveckytė V. Parolimpinis judėjimas Lietuvoje: problemos ir perspektyvos. The investigation of the effects of the sport goalball on level of some physical propriety of visually handicapped individuals ; 3: Karakaya IC, Aki E, Ergun N. Physical fitness of visually impaired bendras jack keane svorio kritimas goalball players. The impact of rope jumping exercise on physical fitness of visually impaired students.

  • (PDF) Religija Lietuvoje | Mindaugas Peleckis - ratu.lt
  • Riebalų nuostoliai nuo viršutinių rankų
  • Anglija - Unijapedija

Core strength: a new model for injury prediction and prevention. Fitness test profiles as determined by the Eurofit Test Battery in elite female Gaelic Football players. Didelio meistriškumo sportininkų funkcinio parengtumo vertinimo problema. Ugdymas, kūno kultūra ir sportas, ; 2 69 : Sakalauskas Š. Didelio meistriškumo krepšininko bendras jack keane svorio kritimas išsivystymo, fizinio parengtumo, psichomotorikos ir kraujotakos rodiklių kaita per šešerius metus.

Ugdymas, kūno kultūra ir sportas, ; 4 79 : Veršinskas R. Vilniaus Gedimino technikos ir Mykolo Romerio universitetų studentų fizinių galių ir išsivystymo rodiklių m. Modification of the standing long jump testenhances ability to predict anaerobic performance.

Šepikaitė, R. Venskaitis, K. Levickis, A. Juocevičius Key words: goalball, blindness, paralympic sport, physical fitness. Summary Goalball or blind hockey is a team game designed for athletes suffering from visual impairment. Blind hockey was created as a tool to improve and alter physical, cognitive, emotional, social, ethical and environmental dimensions of disabled athletes.

Aim of the Research. To evaluate the Lithuanian Paralympic goalball team s physical fitness. Materials and methods. Nine male athletes from Lithuanian paralimpic goalball team aged from 23 to 45 years participated in this research. In order to assess physical fitness of athletes cardiovascular capacity Rufje testexplosive force long jump testbalance Flamingo test and reaction test falling ruler test tests were conducted and evaluated.

The majority of players in the cardiovascular system testing performed similarly, but their results did not reach the level of good training results. Rufje test results demonstrated that two bendras jack keane svorio kritimas fell into the range of very bad, three poorly, four satisfactory. Comparing an explosive leg force test data it was measured that long jump test results exceeded the average in the period of three years. Balance is important physical fitness part for good performance in goalball, therefore most of all goalball players balance performance standing on different legs was rated as very good or satisfactory.

Athletes during the game have to make very quick responses to changing conditions of the game, as a result all goalball players achieved the highest score in Flamingo balance testing, which was scored as very good.

In conclusion, the majority of Lithuanian Paralympic goalball team athletes have good physical preparation, but all athletes should improve cardiovascular capacity. Tyrime spalvos svorio šalutinis poveikis atsitiktinės atrankos būdu atrinktų metų amžiaus moterų.

Kontrolinės grupės moterys stebėtos tiriamuoju periodu, neįtraukiant jų į treniruočių programą. Pirma grupė atliko tradicinių jėgos pratimų programą, antra grupė - izokinetinių treniruočių programą blauzdos tiesiamiesiems ir lenkiamiesiems raumenims lavinti.

Visos moterys ištirtos tyrimo pradžioje ir pabaigoje. Antroje tiriamųjų grupėje, po izokinetinių treniruočių programos, blauzdos lenkiamųjų raumenų jėga padidėjo 16,64 proc. Pirmos grupės tiriamosioms, atlikusioms tradicinių jėgos pratimų programą, 9 proc.

Tomas Paine'as

Izokinetinės treniruotės taip pat padidino blauzdos lenkiamųjų raumenų ištvermę: nedominuojančioje kojoje 39,77 proc. Pirmos grupės tiriamųjų, atlikusių tradicinių jėgos pratimų programą, dominuojančios kojos raumenų ištvermė padidėjo 9,50 proc.

Kontrolinės grupės moterų nedominuojančios kojos ištvermės rodiklis stebimuoju periodu sumažėjo. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad izokinetinė treniruotė buvo efektyvesnė nei tradicinių jėgos pratimų programa ir reikšmingiau padidino blauzdos lenkiamųjų raumenų jėgos ir ištvermės rodiklius.

Po izokinetinių treniruočių blauzdos lenkiamųjų raumenų jėga padidėjo 18,50 proc. Įvadas Moters sveikata lemia vaikų, šeimos, taigi, ir visuomenės sveikatą [1].

Deja, dažnai jaunos moterys neskiria pakankamai dėmesio sveikai elgsenai: menkai fiziškai aktyvios, nesveikai maitinasi, rūko, vartoja svaigiuosius gėrimus, išgyvena dažnus stresus [2, 3]. Dėl to vis daugiau jaunų moterų turi antsvorį, yra nutukusios, blogėja jų fizinis pajėgumas, greitumas, vikrumas ir raumenų funkcinė būklė bendras jack keane svorio kritimas.

Nors apatinių galūnių raumenų funkcinė būklė nėra specifinis ar tiesioginis sveikatos rodiklis, tačiau gera kojų raumenų tarpusavio koordinacija, jėga ir ištvermė leidžia išlaikyti judėjimo funkcijas kasdieniniame gyvenime bei aktyvioje fizinėje veikloje [5, 6]. Apatinių galūnių raumenų grupių jėgos asimetrija gali lemti laikysenos, eisenos sutrikimus, padidinti degeneracinių pakitimų bei atramos judamojo aparato traumų atsiradimo riziką [7, 8]. Moterų absoliuti jėga įvairiose raumenų grupėse pradeda anksčiau mažėti ir visais amžiaus tarpsniais yra mažesnė nei vyrų.

Todėl labai svarbu laiku nustatyti moterų raumenų funkcinės būklės pokyčius ir tinkamai parinkti priemones, padedančias atstatyti raumenų jėgą, ištvermę ir tarpusavio koordinaciją [9]. Kasdien atliekami fiziniai pratimai padeda išvengti neigiamų raumenų funkcijos pokyčių.

Tačiau vis dar nėra bendros nuomonės, kokia pratimų programa yra efektyviausia Adresas susirašinėti: Jurga Indriūnienė, e. Darbo tikslas: įvertinti moterų blauzdos lenkiamųjų raumenų jėgos ir ištvermės rodiklių pokyčius po skirtingų treniruočių programų.

Tyrimo medžiaga ir metodai Tyrimas atliktas metais Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedroje, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių bendras jack keane svorio kritimas Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centro Ambulatorinės reabilitacijos skyriuje. Tyrime dalyvavo atsitiktinės atrankos būdu atrinktų metų amžiaus studenčių amžiaus vidurkis - 20,56 ± 1,40 m.

Tyrime dalyvavo sveikos, profesionaliai nesportuojančios moterys, kurių neįtraukimo į tyrimą kriterijai buvo: kelio sąnario nestabilumas, traumos, ligos ar operacijos, 1 pav. Moterų pasiskirstymas pagal kūno masės indeksą 1 lentelė. Tyrimo metu moterų fizinis aktyvumas įvertintas taikant Tarptautinio fizinio aktyvumo klausimyno sutrumpintą formą. Siekiant įvertinti blauzdos tiesiamųjų ir lenkiamųjų raumenų funkcinę būklę atliktas testas naudojant izokinetinį dinamometrą Biodex Multi- Joint System 4 PRO.

Tarp skirtingų greičių 60 sekundžių pertrauka. Pradžioje testas atliktas su dominuojančia koja, tada tie patys judesiai pakartoti su kita koja. Pirmos grupės tiriamosios 3 mėnesius, 2 kartus per savaitę iš viso 26 užsiėmimai atliko tradicinių jėgos pratimų p tarp grupių I ir kontr.

II ir kontr. Crime and violence in schools. Crime and violence in schools - research starters sociology, Wigfield A.

Early adolescent development across the middle school years: implication for school counselors. Aidas Perminas Vytautas Magnus university The aim of the research study was to compare the changes in aggression of younger and bendras jack keane svorio kritimas adolescents after cognitive-behavioral intervention. There were students of age 13 to 17 from Kaunas.

The participants were separated into two groups: control and experimental. Both experimental and control groups were tested twice. The experimental group had intervention. The first testing was carried out before intervention; the second testing was carried out after intervention.

The control group had only two measurements. In the both measurements, participants had to fill out the same questionnaire: Buss and Perry Aggression questionnaire. Participants of the experimental group had 5 sessions of 45 minutes each once a week. Intervention based on cognitive-behavioral therapy was used. Results of the research showed that by using cognitive-behavioral intervention, anger of older girls changed more in comparison to younger girls.

Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė Vytauto Didžiojo universitetas Pranešime pristatomi tyrimo, kurio tikslas analizuoti nugaros ir numesti svorio po omeprazolo lėtinį skausmą patiriančių asmenų įsitikinimų apie skausmą, socialinio palaikymo ir emocijų reguliacijos sąsajas, duomenys. Tyrime dalyvavo lėtinį skausmą patiriantys asmenys. Iš jų 56 jaučia sąnarių skausmą stabilioje būsenoje, 37 nugaros skausmą paūmėjimo būsenoje, 59 nugaros skausmą stabilioje būsenoje.

Tyrimo klausimyną sudarė trys metodikos: Įsitikinimų apie skausmą klausimynas, Emocijų reguliacijos klausimynas, Norbeck socialinio palaikymo klausimynas. Tyrime nustatyta, kad adaptyvesni įsitikinimai apie skausmą labiau būdingi vyrams nei moterims. Ekspresyvaus slopinimo strategiją dažniau naudoja skausmą patiriantys vyrai nei moterys.

Lėtinį skausmą patiriančių moterų socialinis palaikymas ir socialinis tinklas didesni nei vyrų. Dažnesnis kognityvinio pakartotinio įvertinimo strategijos naudojimas susijęs su neadaptyvesniais įsitikinimais apie skausmą, o dažnesnis ekspresyvaus slopinimo strategijos naudojimas susijęs su adaptyvesniais įsitikinimais. Lėtinį skausmą patiriančios moterys, gaunančios daugiau realaus palaikymo, dažniau naudoja kognityvinio pakartotinio įvertinimo strategiją. Lėtinis skausmas daugiausia klausimų kelianti skausmo forma.

Jis jaučiamas ilgą laiką, kelia didelį diskomfortą ir dažnai kyla ne tik dėl fiziologinio pažeidimo, bet yra sąlygojamas ir psichologinių veiksnių. Šių dienų mokslininkai, analizuojantys skausmą, remiasi biopsichosocialiniu skausmo modeliu, kuriuo teigiama, kad įvairūs ir toli gražu ne vien sensoriniai, kaip buvo manyta anksčiau, bet ir kognityviniai, emociniai, elgesio, gyvenimo būdo, bei socialiniai ir kultūriniai veiksniai sukuria unikalų kiekvieno žmogaus skausmo patyrimą Baublienė, Vienu iš tokių veiksnių galima laikyti įsitikinimus apie skausmą.

Jie sudaro asmens įsitikinimų sistemos dalį, kuri atspindi asmeninį skausmo patyrimo supratimą Williams, Thorn, Per tam tikrus įsitikinimus asmuo suvokia savo skausmo priežastis, vyksmą laike, pasekmes, ir šis suvokimas suteikia jam savitas nuorodas, kaip skausmą įveikti ir kaip suprasti savo ligą. Taigi skausmą patiriančių žmonių įsitikinimai yra svarbus rodiklis prognozuojant tolesnį funkcionavimą ir prisitaikymą prie skausmo Jensen ir kt.

Kitas svarbus veiksnys suvokiant skausmą bei prisitaikant prie jo socialinis palaikymas. Manoma, kad kokybiškas socialinis palaikymas 18 gali teigiamai veikti fizinę ir psichologinę gerovę Helgeson, Cohen, ; Uchino ir kt. Skausmo tyrimai rodo, jog emocijų reguliacija taip pat gali būti svarbus faktorius, ypač jei atsižvelgiame į skausmo patyrimą lydintį emocinį turinį.

Tyrimų duomenys skiriasi: vieni jų rodo tiesioginį emocijų reguliacijos poveikį skausmo intensyvumui Ruiz-Aranda ir kt. Publikuota tyrimų apie nepriklausomą visų trijų faktorių įtaką asmens gyvenimo kokybei ir funkcionavimui, tačiau ar jie kaip nors veikia vienas kitą, nėra žinoma.

Tyrimo tikslas analizuoti lėtinį skausmą patiriančių asmenų įsitikinimus apie skausmą, suvokiamą socialinį palaikymą ir emocijų reguliaciją bei įvertinti jų sąsajas. Metodika Tiriamieji asmenys, patiriantys nugaros ir sąnarių skausmus.

Šie skausmai priskiriami dažniausiai patiriamiems lėtiniams skausmams Pancyreva, Tyrime dalyvavo asmenys: 69,1 proc. Tiriamųjų amžius nuo 23 iki 83 metų, vidurkis 53,24 metų.

Laikotarpis, kurį tiriamieji jaučia skausmą, nuo 1 metų iki 59 metų, vidurkis 7,56 metų. Tyrime dalyvavo stacionare gydomi pacientai, taip pat artrito bendrijos nariai ir patogiosios tikslinės atrankos būdu atrinkti tiriamieji.

Trumpesnioji 35 klausimų versija. Klausimyną sudaro septynios nuostatų skalės, padalintos į dvi sritis: 1 adaptyvių įsitikinimų kontrolės ir emocijų skalės ir 2 neadaptyvių įsitikinimų rūpinimosi, vaistų vartojimo, neįgalumo, medicinos veiksmingumo ir žalos skalės.

Klausimyno skalių Cronbacho alfa nuo 0,50 vaistų vartojimo iki 0,84 rūpinimosi skalė. Emocijų reguliacijos klausimynas Emotion Regulation Questionnaire; Gross, John,skirtas vertinti emocijų reguliacijos strategijoms, jį sudaro 2 skalės: kognityvinio pakartotinio vertinimo Cronbacho alfa - 0, ir svorio metimo šortai aliexpress slopinimo Cronbacho alfa 0, Kognityvinis pakartotinis vertinimas potencialių emocijas sukeliančių situacijų interpretavimas neemociniais terminais.

Tai naujos prasmės suteikimas situacijai, kad pasikeistų ir emocinė reakcija į šią situaciją. Ekspresyvus slopinimas aiškinamas kaip emocijų raiškos elgesio kontrolė, kai žmogus savyje laiko emocijas ir jų neišlieja.

Kognityvinis pakartotinis vertinimas laikomas adaptyvia emocijų reguliacijos strategija, ekspresyvus slopinimas mažiau adaptyvia Butler ir kt. Norbeck socialinio palaikymo klausimynas Norbeck Social Support Questionnaire; Norbeck,vertina socialinio palaikymo pobūdį emocinį ir realų palaikymą ir socialinio tinklo savybes santykių stabilumą, kontaktų dažnį. Bendras jack keane svorio kritimas Cronbacho alfa nuo 0, iki 0, Nerasta skirtumų tarp ūmioje būsenoje ir remisijoje esančių asmenų emocijų reguliacijos strategijų, socialinio palaikymo bei socialinio tinklo.

Kadangi paūmėjusį lėtinį skausmą jaučiančių asmenų duomenys buvo rinkti stacionare, į kurį dažniausiai kreipiamasi kai jau vaistai nebepadeda ir skausmas būna itin stiprus, galima būtų manyti, jog paūmėjusį skausmą jaučiantys pacientai nebemano, kad vaistai būtini jų skausmui gydyti būtinos tam tikros procedūros. Nustatyta, kad adaptyvesni įsitikinimai apie skausmą labiau būdingi vyrams, nei moterims: vyrai labiau linkę kontroliuoti savo skausmą, yra labiau įsitikinę, kad yra ryšys tarp skausmo ir emocijų, glutamino papildas svorio metimui mano, kad kiti turi labiau jais rūpintis, kuomet jaučiamas skausmas.

Taip pat rasta skirtumų tarp lyčių naudojant emocijų reguliacijos strategijas: kaip ir tikėtasi Gross, John, ; Middendorp ir kt. Skyrėsi ir socialinio palaikymo ypatumai: moterų suvokiamas socialinis palaikymas ir socialinis tinklas didesni nei vyrų. Rasta įsitikinimų apie skausmą bei emocijų reguliacijos strategijų naudojimo skirtumų atsižvelgiant į amžių, pavyzdžiui, jaunesnio amžiaus moterys dažniau mano, kad yra neįgalios dėl skausmo, nei vyresnio amžiaus moterys. Pakartotinio kognityvinio įvertinimo strategiją jaunesnio amžiaus moterys naudoja dažniau, nei vyresnės.

Ekspresyvaus slopinimo strategiją vyresnio amžiaus vyrai naudoja dažniau, nei jaunesni. Kintamųjų ryšiui tirti buvo pasirinktas Pearsono koreliacijos koeficientas.

Ieškant sąsajų tarp įsitikinimų apie skausmą ir emocijų reguliacijos strategijų naudojimo, rasta reikšmingų ryšių moterų grupėje. Analogiškų tyrimų nepavyko rasti. Logiška manyti, kad kaip tik adaptyvesnė emocijų reguliacijos strategija turėtų būti susijusi su adaptyvesnio įsitikinimo apie skausmą buvimu, o siekiant išsiaiškinti kodėl taip nėra, reikėtų atlikti daugiau tyrimų.

Analizuojant, ar labiau išreikštas kognityvinio pakartotinio įvertinimo strategijos naudojimas siejasi su didesniu socialiniu palaikymu, bei didesniu socialiniu tinklu, o labiau išreikštas ekspresyvaus slopinimo strategijos naudojimas su mažesniu socialiniu palaikymu ir mažesniu Literatūra Baublienė J.

Skausmo samprata ir gydymas. Vilnius: vaistų žinios. Butler E. The Social Consequences of Expressive Suppression. Emotion, 3, Feldman S. Pain, negative mood, and perceived support in chronic pain patients: A daily diary study of people with reflex sympathetic dystrophy syndrome.

Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. Psychophysiology, 39, Gross J. Social support and adjustment to cancer: Reconciling descriptive, correlational, and intervention research.

Health Psychology, 15, Jensen M. Yra tokius atradimus patvirtinančių tyrimų Uchino ir kt. Išvados Tyrime nustatyta, kad adaptyvesni įsitikinimai apie skausmą labiau būdingi vyrams, nei moterims. Ekspresyvaus slopinimo strategiją dažniau naudoja skausmą patiriantys vyrai, nei moterys. Patterson D. Bendras jack keane svorio kritimas, coping and social environment predict adjustment to phantom limb pain. Pain, 95, Jensen M. Relationship of pain-specific beliefs to chronic pain adjustment.

Pain, 57, Lopes O. Emotion, 5, Pancyreva I. Lėtinis neonkologinis skausmas. Skausmo medicina, 3, 6. Raichle K. The Journal of Pain, 11, Uchino B. The relationship between social support and physiological processes: A review bendras jack keane svorio kritimas emphasis on underlying mechanisms and implications for health. Psychological Bulletin,23 Middendorp H. J, Hox J. Styles of emotional kūnas greitai lieknas and their associations with perceived health in patients with rheumatoid arthritis.

Annals of Behavioral Medicine, 30, Williams D. An empirical assessment of pain beliefs. Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė Vytautas Magnus University Kaip numesti svorio 40 moterų aim of the research is to evaluate pain attitudes, social support and emotion regulation of persons who experience chronic back and joint pain relationships. The results show that more adaptive pain attitudes are more common among men than among women.

Pain experiencing men more often than women employ the strategy of expressive suppression. Women who experience chronic pain receive more emotional, tangible and total functional social support, and have wider social network than men do. Frequent use of cognitive reappraisal strategy is related to less adaptive pain attitudes, while frequent use of expressive suppression strategy is related to more adaptive pain attitudes.

Women who experience chronic pain and receive more tangible support more frequently use the strategy of cognitive reappraisal. Aidas Perminas Vytauto Didžiojo universitetas Pasaulio Sveikatos organizacijos duomenimis, kasmet didėja sergamumas lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, tokiomis kaip širdies ir kraujagyslių, onkologinėmis ligomis, depresija, astma, reumatoidiniu artritu PSO, Nepaisant to, jog daugelis gydytojų vis dar dažnai ieško genetinių ir fiziologinių ligą sukeliančių veiksnių, dauguma pamažu sutinka, kad ligos išsivystymui, eigai ir prognozei įtakos turi ir žmogaus asmenybiniai veiksniai.

Mokslinėje literatūroje vis dažniau naudojamas terminas sirgti linkusi asmenybė disease prone personalitytačiau vieningo jos apibrėžimo iki šiol nėra. Kalbant apie lėtines neinfekcines ligas, nemažas dėmesys yra skiriamas asmenybės konstruktams sąlyginai pavadintiems elgsenos tipu A, tipu C, tipu D ir aleksitimija. Visgi, pastaraisiais metais mokslininkai vis dažniau kelia klausimą, ar anksčiau atrasti ir naujai besirandantys asmenybės tipai vienas su kitu nepersidengia ir vis dėlto yra atskiri asmenybės konstruktai Williams ir kt.

Taigi, šio pranešimo tikslas apibrėžti sirgti linkusios asmenybės konstrukto problematiką, implikuojant mokslinę diskusiją bei tolimesnius tyrimus šioje srityje. Kasmet pasaulyje nuo širdies ir kraujagyslių ligų miršta apie bendras jack keane svorio kritimas milijonų, nuo įvairių vėžinių susirgimų apie 7 milijonus gyventojų. Manoma, kad m. Pasaulyje astma serga apie milijonų žmonių, apie milijonų žmonių kenčia nuo depresijos ir šie skaičiai nuolat auga PSO, Tradiciniai rizikos veiksniai negali iki galo paaiškinti sergamumo šiomis ligomis ir mirštamumo didėjimo, todėl ieškoma kitų rizikos veiksnių: demografinių, socialinių, psichologinių, emocinių, tokių kaip socialinė klasė, šeimyninė padėtis, darbo krūvis, nerimas, streso įveikimo mechanizmai ir kt.

Vienas iš rizikos veiksnių yra ir asmenybės tipas. Sirgti linkusios asmenybės tipai Jau keletą dešimtmečių atliekami tyrimai siekiant įrodyti konkrečių asmenybės tipų sąsajas su sergamumu lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis bei apibrėžti sirgti linkusią asmenybę. Teigiama, jog imlesni ligoms yra asmenys, pasižymintys elgsenos tipu A Friedman, Rosenman, ; Goštautas, Perminas, ; tipu D Dennolet, Brutsaert, ; Denollet, ; tipu C Blatny, Adam, ; aleksitimija Beresnevaitė ir kt ; de Vente ir kt.

Tipas A tyrėjų paprastai siejamas su išemine širdies liga Perminas, Goštautas, ; Eaker ir kt. Dar m. A tipo elgesys JAV Nacionalinio sveikatos instituto buvo pripažintas nepriklausomu išeminės širdies ligos rizikos veiksniu Rosenman,kurio reikšmė susirgti prilyginama biologinių rizikos veiksnių padidėjusio cholesterolio kiekio kraujyje, padidėjusio arterinio kraujo spaudimo, rūkymo svarbai Wielgosz, Nolan, Tipas C siejamas su bronchine astma, reumatoidiniu artritu ir vėžiniais susirgimais Hosaka ir kt.

Asmenybės tipas D pasižymi polinkiu sirgti širdies ir kraujagyslių ilgomis Schiffer ir kt. Susirgus šie asmenys turi didesnę blogų ligos baigčių riziką, įskaitant didesnį mirtingumą nuo išeminės širdies ligos Denollet ir kt. Aleksitimija yra susijusi su koronarine širdies liga Beresnevaitė ir kt. Kai kurie autoriai Goštautas ir kt, ; Tindle ir kt.

Autorių minimi atskiri su stipresne reakcija į stresorių ir rizika susirgti lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis susiję asmenybės bruožai: dominavimas, priešiškumas, rungtyniavimas, nesugebėjimas atpažinti ir apibūdinti savo emocijų, nerimastingumas Siegman ir kt.

Taip pat prieštaringumo įneša vienų tyrėjų gautos minėtų asmenybės savybių ar konstruktų sąsajos su konkrečiomis ligomis, tačiau kiti tyrėjai šių sąsajų neranda Helmer ir kt. Sirgti linkusios asmenybės tipus sudarančių psichologinių savybių analizė Sirgti linkusios asmenybės tipai A, C, D ir aleksitimija autorių dažniausiai apibūdinami kaip atskiri konstruktai.

Analizuojant mokslinę literatūrą kyla abejonių, ar iš tiesų šie konstruktai yra atskiri ir skirtingi. Tiek asmenybės tipas Svorio metimas su šiukšlių maišais, tiek tipas D bei aleksitimija siejami su širdies ir kraujagyslių ligomis, tipas C ir tipas D bei aleksitimija siejami su onkologiniais susirgimais Sher,Hosaka ir kt.

qxd :07 Page 1 SPALIS 10

Defourney, P. Hubin ir D. Luminet tyrimas parodė, jog A tipo vyrai daug sunkiau rado žodžius apibūdinti savo jausmams rodant jiems teminio apercepcinio testo TAT korteles nei B tipo vyrai. Jų atsakymai turėdavo mažesnį emocinį atspalvį apibūdinant asmeninius užsiėmimus bei tarpasmeninius santykius, taip pat buvo stebimas fantazijos skurdumas. Hiroshi ir O. Junichiro tirdami A tipo elgsenos asmenis taip pat rado, jog šie turi aleksitimiškumo bruožų.

Condrad tyrimas dalinai patvirtina prielaidas, jog A tipo elgsena ir aleksitimija susiję. Jo atlikto tyrimo duomenimis aleksitimija buvo susijusi su priešiškumu, vienu iš A tipo elgsenos komponentų.

Visgi kiti autoriai šių konstruktų sąsajų nerado Keltikangas-Jarvinen, ; Sureda, ; Beresnevaitė ir kt. Hosaka ir kt. Eysenck, nurodo, jog asmenys, pasižymintys C tipu, pasižymi aukštu priešiškumo ir pykčio lygiu vienais pagrindinių A tipo komponentų. Nors 23 L. Williams, C. Curren, G. Bruce tyrimo metu atskleista, jog D tipo asmenybė ir aleksitimija turi skirtingą struktūrą, tačiau autoriai laikosi nuomonės, kad konstruktai persidengia teoriškai ir konceptualiai. Aleksitimija apibrėžiama sunkumais atpažįstant bei apibūdinant emocijas, skurdžia vaizduote ir išoriškai orientuotu mąstymu.

Ji yra susijusi su depresija ir nerimastingumu, širdies ir kraujagyslių ligomis. Panašiai ir D tipo asmenybė, pasižyminti polinkiu į neigiamas emocijas ir socialiniu varžymųsi, yra susijusi su psichologinio distreso simptomais apimant nerimą ir depresiją ir numato prastą ligos prognozę susirgus širdies ir kraujagyslių ligomis. De Fruyt ir J. Denollet parodė, jog D tipo komponentai polinkis į neigiamas emocijas ir socialinis varžymasis yra tampriai susiję su neurotizmu ir ekstraversija.

Panašiai taip pat aleksitimija teigiamai koreliavo su neurotizmu ir neigiamai su ekstraversija O. Luminet ir kt tyrime.

TCPI 1 klausimas Kaip dažnai ginčijiesi? TCPI 2 klausimas Ar esi linkęs pritarti kitiems, o ne ginti save? Taigi, galima teigti, kad linkusios sirgti asmenybės tipus A, C ir D bei aleksitimiją sudarančios asmenybės savybės iš dalies persidengia ir populiaciniai tyrimai, leisiantys tiksliau apibrėžti linkusios sirgti asmenybės bruožus vis dar išlieka aktualūs.

Literatūra Bagby R. J Psychosom Res, 38, Beresnevaitė M. Psychother Psychosom, 76 3Beresnevaitė M. Alexithymia in angiographically confirmed coronary artery disease patients. Seminars in Cardiology, 9 2Blatny M. Type C personality cancer personality : current view and implications for future research. Journal of Chronic Diseases, 22, Conrad R. Eter N. Psychosomatics, 48 6De Fruyt F.

Psychology and Health, 17 5Defourney M. Alexithymia, pensée opératoire, and predisposition to coronopathy. Psychotherapy bendras jack keane svorio kritimas Psychosomatics, 27 2Denollet J. Psychosomatic Medicine 67, Denollet J. At the interface between mind and body. Public Service Review: Science and Technology, 7. Denollet J. Personality, disease severity, and the risk of long-term cardiac events in patients with a decreased ejection fraction after myocardial infarction.

Circulation, 97, Denollet J. Personality as independent predictor of long-term mortality in patients with coronary heart disease. Lancet,De Vente W. Psychotherapy Psychosomatics, 75, Eaker E. Does job strain increase the risk for coronary heart disease or death in men and women? The Framingham Offspring Study. Am J Epidemiol,Felsten G. Type A Behaviour and Your Heart. Journal of Behavioral Medicine, Goštautas A. Kaunas Medical Akademy. Kaunas: Institute of Cardiology, Goštautas A.

Rūkymo, stresogeninės elgsenos A tipo bei šių rizikos veiksnių sąveikos įtaka susirgti miokardo infarktu ir mirti 25 metų stebėjimo duomenys. Am J Epidomiol, 1Hiroshi M. Type A behavior pattern and stress coping: An emotional psychological view. Solomon G. Tokai J Exp Clin Med. Alexithymia and Type A behaviour compared in psychodynamic terms of personality. Moratorium on Research Using the Jenkins. Activity Survey for Type A Behavior? Journal of Clinical Psychology, 53, Kerr S.

Journal of College Student Development [žiūrėta ]. Cross-cultural analysis of Type D distressed personality in patients with ischemic heart disease: A study from the International HeartQoL Project.

International Journal of Cardiology. Luminet O. Alexithymia in oncologic disease: Association with cancer invasion and hemoglobin levels. Genes and disese.

Pedersen S. Validity of the Type D personality construct in Danish post-mi patients and healthy controls. Journal of Psychosomatic Research, 57 3Rahe R. Rosenman R. Type D personality and cardiovascular disease: Evidence and clinical implications.

Minerva Psichiatrica, 47 1Sher L. Type D personality: the heart, stress, and cortisol. QJM, 98, Siegman A. Psychosomatic Medicine, 62 2Striškaitė J. Aleksitimija ir miego struktūros pokyčiai tarp žmonių sergančių koronarine širdies liga. Sveikatos mokslai, 17 4Sureda B. Alexithymia, type A behaviour and bulimia nervosa.

Psychology in Spain 2 1Tindle H. Optimism, cynical hostility, and incident coronary heart disease and mortality in the Women's Health Initiative.

Circulation, 8Vingerhoets J. Emotion Regulation: Conceptual and Clinical Issues. New York: Springer. Wielgosz A. Biobehavioral factors in the context of ischemic cardiovascular diseases. J Psychosom Res. Are alexithymia and Type D personality distinct or overlapping constructs? A confirmatory factor analysis of the Toronto alexithymia and Type D scales. Personality and Individual Differences, 51, Wang Y. Aidas Perminas Vytautas Magnus University World Health Organization states that there is an annual increase of morbidity from chronic non-infectious diseases such as cardiovascular diseases, cancer, depression, asthma, rheumatoid arthritis WHO, Despite the fact that many physicians still often look for genetic and physiological causes of diseases, most of them also agree that personality also has an influence to the etiology, progress and prognosis of the disease.

The term of disease prone personality is quite common in scientific literature, but there are still quite many discussions about it. There are quite many studies made about the relation of alexithymia, type A behaviour pattern, type C and type D personalities and the diseases.

However, in recent years more and more discussions about whether these personality types are separate constructs or they overlap each other appear Williams, Curren, Bruce,Wang, Thus, the aim of this study was to define the problem of the construct of disease prone personality and initiate a scientific discussion about the need of further bendras jack keane svorio kritimas in this field.

Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė Vytauto Didžiojo universitetas Tyrimu siekta ištirti Jaunimo linijos savanorių gebėjimą atpažinti emocijas iš balso. Bendras jack keane svorio kritimas 27 moterys ir 7 vyrai.

bendras jack keane svorio kritimas

Tiriamiesiems pateiktas balso įrašas, iš kurio reikėjo atpažinti jame reiškiamas emocijas džiaugsmą, pyktį, liūdesį, nuobodulį, baimę arba susidomėjimą.

Kiekviena emocija reiškiama jauno bei vyresnio amžiaus vyro bei moters, naudojant neutralaus emocinio turinio sakinį Dabar išeinu iš kambario, grįšiu vėliau. Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp Jaunimo linijos savanorių ir VDU studentų emocijų atpažinimo iš balso nebuvo nustatyta. Tiriamieji geriausiai atpažino pyktį, šiek tiek prasčiau džiaugsmą, o prasčiausiai liūdesį.

Vyresnio amžiaus aktorių emocijos buvo atpažintos geriau nei jaunų. Moterys geriau nei vyrai atpažino pyktį. Nustatyta, kad kuo optimistiškesnis tiriamojo požiūris į gyvenimą, tuo jis geriau atpažįsta baimę bei kitas neigiamas emocijas. Tyrimu 1 buvo siekta ištirti Jaunimo linijos savanorių gebėjimą atpažinti emocijas iš balso. Jaunimo linija yra emocinės paramos tarnyba, veikianti nuo metų. Joje trejuose miestuose savanoriais dirba apie pusantro šimto žmonių, kurie teikia pagalbą telefonu bei internetu.

Pagrindinis įrankis konsultavime yra darbas su emocijomis, kurias galima atpažinti iš ribotų šaltinių: pašnekovo pasisakymų ir balso. Manome, kad būtent emocijų atpažinimas iš balso galėtų būti vienas iš rodiklių, rodančių būsimo savanorio pasirengimą bei tinkamumą darbui linijoje.

Tai nustatyti aktualu tiek norint užtikrinti geresnį skambinančiųjų konsultavimą, tiek produktyviai išnaudoti mokymams skirtą laiką. Russel su bendraautoriais teigia, kad veido išraiškos bei balsas yra vieni svarbiausių aspektų žmonių bendravime. Negana to, V. Auberge su kolega teigia, jog vien tik balso išraiškos gali būti gana nustatyti pašnekovo išgyvenamą emociją. Jos balsu perduodamos keičiant intonaciją, vadinasi, atpažindamas emocijas žmogus remiasi balso dažnio, amplitudės ir trukmės pokyčiais Mitchell, Kingston, Projektas yra finansuojamas pagal žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioritetą Tyrėjų gebėjimų stiprinimas iš Europos socialinio fondo bendras jack keane svorio kritimas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Taip pat nustatyta, kad prasčiausiai atpažįstamas džiaugsmas Laukkanen ir kt. Toivonen ir kolegų darbe atrasta, kad liūdesys ir pyktis nebuvo atpažinti taip tiksliai, svorio metimo medžiaga tikėtasi. Tai keista, kadangi realiame gyvenime pyktis yra lengvai atpažįstamas pirmiausia dėl išlikimui svarbių priežasčių. Kita vertus, P.