Pereiti prie turinio

Ten krepšininką ištiko viena sunkiausių traumų sporte — įžaidėjui trūko priekinis kryžminis kelio raištis. Some participants utilized the site merely as the exhibition space. Vasario m ėnesio neom enija prasideda Naujieji m etai pagal Rytų m ė­ nulio kalendorių.

Kaip ir trijų m ilijonų mūsiškė; kartu su latviais priklausom e baltų šakai, vienai iš archajiškiausių šioje šeimoje. D ar XIX a. Todėl m. Tilžėje susibūrė Lietuvių literatūrinė draugija, kad paskubintų bem irštančios tautos kalbos ir raštijos pam inklų ty­ rinėjimus. Tik Lietuvos šviesuolių, tautos žadintojų pastangom is ir energinga dr. Jono Basanavičiaus veikla lietuvių kalba buvo iškelta iš šiaudinių pastogių į valstybinės rangą.

Dvidešim ties tom ų lietuvių kalbos žodyne yra 8 milijonai prasm ių - visiems gyvenim o atvejams, visiems pasaulio reiškiniam s nusakyti ir aprašyti.

Iš ten esam ų žodžių galima lengvai sudaryti naujus tom s sąvokoms ir daiktam s, kuriuos pagim do m ūsų laikas. Tarkime, kom piuterio kom andom s ar gamtos bei tiksliųjų m okslų term inam s. Juk dažnas tik iš didelio noro subliz­ gėti m okytum u vartoja tarptautinius žodžius Praeitis žiūri pro pirkios langelį. Punsko buities muziejus Keliaudami iš kalbos j kalbą žodžiai dažnai pakeičia savo prasmę, kartais netgi labai įdomiai.

Būtų sm agu sugrąžinti tas tikrąsias prasmes Štai iš kur atsirado nuom onė, kad žemaičiai kalba ne tarm e, bet savąja kalba. Tarmės turtin a kalbą. Ž odingum u m ūsų gimtoji prim ena lietuviškosios gam tos įvairovę. Bet vienu aspektu lietuvių kalba yra skurdi. Apie tai kalbėjo Adomas Mickevičius Paryžiuje m. M ilžiniškuose jų liaudies dainų rinkiniuose nerasi nė vienos ne tik kad vulgarios, bet net nepadorios ar pernelyg laisvos.

Ši kalba nepažįsta netgi storžieviškų arba šlykščių posakių. Tu­ rinti kažką iš pakilios, sakralinės žynių kalbos, ši kalba atm eta tuos posakius, o juos atstoja atitinkam i slavų žodžiai, kurių nevartoja p ad o ­ ri lietuvių šeima. Telieka skurdi mūsiškė kalba toje vienoje srityje!

O kuris žodis yra pats dažniausias m ūsų kalboje? Daugiausia žodyne yra daiktavardžių, veiksm ažodžių - per pusę mažiau. Tačiau az svorio netekimas 7oji gatvė tarinys būtinas; iš to galima spręsti, kad lietuviai - veiklūs žmonės. A r bent jau buvo praeityje Literatūrinėje šių dienų kalboje vidutinis žodis yra m aždaug dviejų skiemenų, susideda iš 6 -7 raidžių.

O koks ilgiausias lietuviškas žo­ dis? Kalbininkai atrado tokį iš 13 skiemenų. Ir čia pritinka Bernardo Brazdžionio posmelis: O mūs šventas lietuviškas žodi, Ilgę naktį vergijoj kalėjęs, Ne kaip vergas šiandien pasirodyk, Bet kaip laisvas pavasario vėjas Gavėnia - pusseptintos savaitės, skirtos Išganytojo kančiai apmąstyti, sąžinės balsui išgirsti.

Jos truk m ė susideda iš keturiasdešim ties dienų laikotarpio, kuriam Jėzus Kristus buvo pasitraukęs į dykrą. Ir dar pridedam a Didžioji savaitė, kai jis įžengė į Jeruzalę užbaigti savo žemiškosios misijos. Prisikėlęs iš m iru ­ siųjų Jėzus Kristus pasirodė žm onėm s po 40 dienų.

Keturiasdešimties dienų tarpsnis dažnai pam inim as įvairiuose kul­ tūros kontekstuose. Rašte sakoma, kad 40 dienų tęsėsi pasaulinis tvanas; dar po tiekos dienų Nojus pravėrė Arkos langą ir išleido varną žemės ieškoti. Pranašas Joną pasakė ištarmę apie Ninevijos žlugim ą - jos karalius su pavaldiniais kuo nuoširdžiau­ siai atgailavo az svorio netekimas 7oji gatvė dienų, likusių iki nelaimės.

Korane 40 dienų - išbandym ų, bausmės, pasiruošim o laikotarpis. Rytų pasa­ kose - Alibaba ir 40 plėšikų Tas keturių dešim čių sureikšm inim as pereina ir į viduram žių kultūrą.

Alchemikai m ane, kad niosonnį akm enį gryninti ir hom unkulą auginti reikia 40 dienų. Prancūzijos akadem ija išrenka 40 nem irtingųjų - ver­ čiausius žm ones iš savo kultūros ir m eno kūrėjų žiedyno. Paberžės kaim o bažnytėlės svajotojas Lietuvių etninė kultūra turi 40 paukščių dieną kovo ąją bei 40 dienų tarpsnį, kai m oteris po gimdymo pirm ąsyk ateina į bendrą kaimo pirtį. Galima tarti, kad šie papročiai yra kilę iš krikščioniškų švenčių.

Ir iš­ ties: paukščių šventė sutam pa su ta diena, kai 40 Romos legiono karių iš Mažosios Azijos įgulos, atsisakę aukoti pagonių dievams, buvo nubausti kankinių mirtimi. Per Grabnyčias, vasario 2-ąją, m inim as Švč. Mergelės Marijos įvesdinimas į bažnyčią po Jėzaus Kristaus gimimo. Tai vadina­ moji purifikacijos apeiga, labai prim enanti ir m ūsų kaimo paprotį.

M aždaug tiek trun ka ir gedulo laikas Lietuvoje, vadinam as keturnedėliu - m at senovėje būta ilgesnės, net devynių dienų savaitės. Tačiau skaičius 40 m inėtam e laiš­ ke gretinam as su kitų labai svarbių skaičių seka - 3, 6, 9, išreiškiančių m ėnulio kalendoriaus algoritmą. Kalendoriaus ratas. Dailininkė Genovaitė Jacėnaitė Apskritai keturiasdešim tuko kartojim asis įvairiose kultūros apraiškose, siekiančiose labai senus laikus, suponuoja m intį apie jo kilmę iš kokio nors visuotinai svarbaus, visų pastebim o gam tos reiškinio.

Pirmykštės žm onių b endruom enės gyvenseną su gam ta suderindavo kalendorius. Tad kalendoriaus istorijoje pirm iausia ir ieškotina žinių apie gamtą sistem inim o užuom azgų, kitaip tariant, m okslo genezės. Indoeuropie­ tiškos kilties tautų žem dirbiškajam e kalendoriuje svarbiausios šventės viena nuo kitos nutolusios būtent apie 40 dienų tarpsniais.

Lietuvos kaime, beje, ir šiandien neužm irštas paprotys laiką nusakyti dienų skaičiumi nuo vienos šventės iki kitos.

Emile - Durkheim. .Savizudybe.2002.LT

O m ediniuose runženkliais išraižytuose kalendoriuose, kurie datuojam i XVII a. Iš kalendorinių švenčių gausos ryškiai išsiskiria net keletas, tarp kurių yra m aždaug 40 dienų tarpsniai: nuo paskutinės rudens šventės M ar­ tyno dienos, XI 11 iki žiemos saulėgrįžos, nuo Kalėdų iki Grabnyčių II 2nuo šv.

Paminėtos šventės yra reikšm ingos ir krikščioniškajame, ir tradiciniam e kalendo­ riuje, sudarytam e pagal fenologinius reiškinius bei žemės ūkio darbų term inus. Šių tarpsnių persiklojimai, ne visai vienoda jų trukm ė netu ­ rėtų glum inti, - m ūsų krašte ne kartą priverstinai teko kaitalioti kalen­ doriaus stilius.

Tam reikšmės taip pat galėjo turėti netgi auginam ų kul­ mamos svorio metimo iššūkis rų ar kitų ūkininkavim o prioritetų kaita. M anyta, kad tokį švenčių ritm ą nulem ia žm ogaus organizm o poreikiai perm ainom s, o gal be­ sikaupiantis psichologinis nuovargis nuo m onotoniškos kasdienybės.

Tačiau 40 dienų tarpsnis yra aiškiai pernelyg ilgas, - jam az svorio netekimas 7oji gatvė dar esama po keletą m ažiau reikšm ingų švenčių. Taigi šio dėsningum o priežasties reikia ieškoti kitur. Čia pateikiam a tokia hipotezė: 40 dienų intervalas susidarė derinant kalendorinius m ėnulio ir saulės ciklus. Visų tautų proistorėje būta laiko m atavim o pagal mėnulį. Apie tai prim ena ir Vil­ niaus arkikatedros varpinės laikrodžio rodyklė, papuošta pusmėnuliu. Be abejo, ir dvyliktoji Saulės m etų dalis, vadinam a m ėnesiu, nors se­ niausiai nebesiejam a su m ėnuliu.

Rom ėnai pagal m ėnulio fazes mėnesį dalydavo į kalendas, m onas ir idas. Keltai ir germ anai kitados laiką skaičiuodavo naktimis. M ėnulio kalendoriuje, kuriuo naudojosi m e­ džiotojų gentys, itin svarbus yra devynių m ėnesių ciklas.

Tai laiko tar­ pas nuo pirm ųjų rudens požym ių per žiemos speigus iki vidurvasario. Jo trukm ė - ir naujos žmogaus gyvybės atėjim o į šį pasaulį laukimas.

Tikėtina, kad devynių dalių ciklas išliko ir vėlesniais amžiais, laiką pradėjus m atuoti saulės m etais bei žemės ūkio darbų se­ zonais. N eužm iršus devintuko reikšm ingum o, m etai buvo suskirstyti į devynias dalis - kiekvienai išeina veik po 40 dienų. Išskirtus tarpsnius tarp švenčių dabar regim e kaip tokio dalijimo reliktus.

Kodėl ir šiandien Lietuvos kaim e m oteriškės svogūnus sodina m ėn u ­ liui dylant? Ypatingą reikšm ę kalendorius turi perm ainingo klimato ir vidutinių geografinių platum ų kraštuose. Čia vos ne vos pavyksta su žemės ūkio n audm enų kultūrom is įsisprausti į palankų augmenijos vegetacijos laiką.

Ir tai šalnos dažnai daigus ar n enuim tą derlių apnai­ kina. Todėl nenuostabu, kad m ūsų krašte į gam tos reiškinius stengtasi kuo atidžiau įsižiūrėti, priderinti prie jų darbus, kad b ū tų įm anom a gauti daugiausia naudos. Dėl šios priežasties lietuvių etnokultūroje to ­ kie ryškūs m ėnulio kalendoriaus aidai - išm anyti m ėnulio fazių p o ­ veikį biologinėms sistem om s yra praktiškai naudinga.

Ilgainiui im ta tam teikti ir m aginės reikšmės, jokios metafizinės priežastys negali su­ reikšminti vieno ar kito skaičiaus, - jį lemia realaus pasaulio reiškinių dėsningumai. Po m argutį kiekvienai m etų dienai, toks tautodalininkės Angelės Rauktienės sum anymas 3.

A km ens amžiaus gyvenvietės paprastai būdavo įsikūrusios šalia vandens - upės ar ežero pakrantės. Būta netgi polinių, įsirengtų saugum o sum etim ais virš vandens. Sena­ jam e geležies amžiuje žm onių apsigyventa piliakalniuose ar greta jų. Gentys jau turėjo savo apgyvendintos teritorijos didesnių centrų. Iki Valakų reformos, pradėtos valdovo Žygim anto Augusto m. M inėtoji reform a įteisino baudžiavą, valstiečius sukėlė į kaip didelis vyras gali numesti svorį kaim us, žemę padalijo rėžiais po valaką trijuose laukuose: pūdym o, žiem kenčių ir vasarojaus.

Lietu­ voje įsivyravo vadinam oji trilaukė žemdirbystė. Panaikinus baudžiavą, gatviniai rėžiniai kaim ai ėm ė nykti, nes savo žem ę patogiau įdirbti iš vienkiemio. Šis procesas prasidėjo Užnem unėje, kur baudžiava buvo panaikinta dar m. Žemaitijoje kai kurie pažangūs dvarininkai taip pat XIX a. Gatvinius kaim us galutinai išardė m etų žemės reform a. Tačiau Aukštaitijoje ir Dzūkijoje tokie kaim ai daug k u r išliko iki m ūsų dienų, nes Lenkijos okupuotam e krašte reform os nebuvo.

Prie kelio pirkia, priešais ją - klėtis. Toliau taip pat galais į gatvės pusę - tvartas, rūsys. Kiemą uždaryda­ vo skersai stovintis didelis kluonas. Kitur kluonus nukeldavo ir į kitą gatvės pusę. Kur tik tilpdavo, pasodindavo keletą vaismedžių, obelų ir vyšnių, kriaušę. Bet dažnai m edeliui vietos telikdavo tik ant ežios. O štai gatvę ištisai puošdavo ir pavėsį teikdavo suaugę gražūs medžiai: ąžuolai, uosiai, liepos.

A rtim ai kaim e gyvenant, čia buvo labai palanki dirva tarpti iš senovės atėjusiems papročiam s ir tikėjimams, apskritai visiems tradicinės kultūros reiškiniam s bei bendruom eniškum ui. Vienkiemiuose trobesiai būdavo statom i aplink keturkam pį kiemą. Ten daugiau erdvės, tad prie įvažiavimo į sodybą, o ir aplinkui augda­ vo įvairių lapuočių medžių.

Negailėdavo lietuviai vienkiemyje žemės ir sodui. D aukantas rašo Žemaitijos sodybose buvus per dešimtį įvairių pastatų. Tai num as, troba, kūtės su tarpiku arba ratainyčia, sto­ gine ir laidaru suleisti gyvuliams iš ganyklos ilsėtis, rėja su kluonu ir duoba, ant kurios įrengtas doris arba salyklininkas, ubladė su duonke­ pe ir kamarėle girnom s bei nam ų ruošos rykam s laikyti, pirtis, kalvė, ublas dervai ir degutui degti, stoginė arba daržinė šiaudams, šienui, javams krauti.

Reikėtų skubiai ištirti vietą, kur Ergeno baseino nuotekų surinkimo sistema patenka į Marmuro jūrą, giliavandenės nuotekos turėtų būti tvarkomos kartu su išankstiniu valymu ir griežtai kontroliuojamos.

Šiame etape turėtų būti įgyvendinta sparti biologinio valymo įrenginių statyba ir ministerijos turėtų skubiai atlikti darbus, kad sustabdytų industrializaciją ir gyventojų skaičiaus augimą aplink Marmuro jūrą. The author is not persuaded by the assertion that continues to be made, even today, of the concept of fine art dailė being equivalent to that of art menas in Lith. He suggests that the discrepancy is easy to demonstrate if az svorio netekimas 7oji gatvė try to replace the element of art with the fine art in some of the newer concepts already in circulation, sound fine art garso dailė in Lith.

In Lithuanian, for instance the root dailė associates through the adjective dailus fine, delicate with such nouns as carpenter dailidė in Lith. According to the author, the concept of contemporary art šiuolaikinis menas in Lith. Yet it creates ambiguities elsewhere as we remain unsure whether it is inclusive of the contemporary film, music and literature. In discussing this dilemma, it is worth mentioning the concept of interdisciplinary art : for a while it used to be an effective antidote to the concept of fine art.

Yet the qualification of interdisciplinary stopped making sense sometime around Do we still get to see any of the contemporary art which is not interdisciplinary? And who actually cares whether an artist relies on one or on several disciplines? All these questions demonstrate that as some of the concepts become obsolete, so do some kinds of art. For instance, digital art and media art are no longer relevant on their own because they have become part of the contemporary art.

However, that one also morphs. What it subsumed some thirty or fifty years ago, may appear totally different today. Tuomet atrodė, kad mano asmeninis pasaulis išsiplėtė iki neregėto masto. Tinklo technologijos greitai padiktavo ir tiesioginės prijungties online sąlygas bei formas. Bandymas ne tik kažką kurti namie, bet ir virtualiaisiais kanalais dalintis to rezultatais su daugiau mažiau panašiais dalykais besidominčiais bendraamžiais daugiausia Vilniuje tapo pirmu rimtesniu žingsniu suvokiant, kokį kūrybinį ir komunikacinį potencialą turi internetas.

Az svorio netekimas 7oji gatvė, tada dar nebuvo Facebook. Savo rankomis o ne WordPress ar kitokio automatizuoto tinklaraštinio šablono pagrindu sukurti veikiantį ir daugiau nei tekstines funkcijas turintį tinklalapį dar šį tą reiškė.

Socialinių tinklų vaidmenį atliko IRC Internet Relay Chat platforma, pasiekiama per daugeliui mano bendraamžių žinomą programą mirc: grotelių simbolis hashtagšiandien užtvindęs Instagram, Twitter ir Facebook, tuomet žymėjo virtualiųjų pokalbių kambarių pavadinimus, kuriuose su kitais internautais skamba kaip žodis iš kitos epochos galima buvo bendrauti ir kolektyviai, ir privačiai. Palyginti su dabartiniais visa apimančiais socialiniais tinklais, IRC funkcionalumas ir vizualumas buvo gana apgailėtini, bet esu linkęs manyti, kad būtent tai ir lėmė gerokai didesnį bendravimo jame produktyvumą.

Viena iš tokių platformų, kuri gyvavo net kelerius metus, buvo mano ir kitų bendraminčių sumanyta virtualioji lietuvių elektroninės muzikos leidykla Surfaces Netlabel, veikusi dabar keistokai atrodančiu, bet nemokamu adresu surfaces. Tai buvo svaiginantis jausmas: surenki takelius, supakuoji į archyvą, sukuri viršelio dizainą, įkeli į tinklalapį, o kitą dieną matydamas statistiką stebiesi, kad staiga tavo ir kitų gana mėgėjiškus bent jau mano atveju eksperimentus parsisiunčia žmonės kitame pasaulio gale, kai kurie net recenziją parašo.

Atkeliaudavo ir įvairių atsiliepimų bei demonstracinių įrašų iš užsienio, todėl leidykla gana greitai tapo tarptautinė. Atrodė, kad tas pažadėtas globalusis kaimas jau prie slenksčio. Tuomet visame pasauliniame tinkle tokių leidyklų buvo vos apie dešimtį.

Visa ši veikla buvo paremta noru dalintis ar numetate svorio turiniu be poreikio žūtbūt užsidirbti nors nemokamai dalijamas turinys kartais buvo tikrai vertas pinigųo formaliai ją apibrėžė mistinis tikėjimas atvira Creative Commons licencijų sistema ir copyleft alternatyvios autorių teisių sistemos ideologija.

Turbūt nedaug kas žinojo, ką iš tiesų tos atviros licencijos leidžiančios, pavyzdžiui, laisvai platinti ar net keisti, perkurti kito autoriaus kūrybinį turinį nekomerciniais tikslais garantuoja ir ar jos Lietuvoje teisiškai pagrįstos, tačiau svarbesnė čia buvo pati nekomercinės veiklos dvasia, o prie savo publikuojamo turinio pridėti solidų CC ženklą buvo kone internetinės garbės reikalas m.

Mano pasaulis prasiplėtė ne tik virtualiai, bet ir fiziškai, o garso įrašų tinklo net audio scenoje darėsi ankšta, virtualiųjų muzikos leidyklų buvo jau keli šimtai, atsirado ir lietuviškų Sutemos, Partyzanai Netlabel. Jokio Soundcloud ar Mixcloud dar nebuvo, didelė dalis MP3 formato takelių buvo dedama į laisvai prieinamą archyvą archive.

Klausantis to margo turinio, buvo akivaizdu, kad kartu su išaugusia kiekybe gerokai nusmuko kokybės standartai ir įvairovė. Scena išgyveno krizę kaip ir dažniausiai, paaiškėjo, kad techninių įrankių prieinamumas nebūtinai garantuoja gerą produktą. O ir apskritai buvo nebeįdomu dirbti vien tik su garsu ir publikuoti tiesiog nuorodas į parsisiunčiamus MP3 takelius, norėjosi virtualiąją terpę išnaudoti įvairiau, įsivaizduoti ją kaip ekspozicinę erdvę, publikuojamo turinio kontekstą ir neriboti jo formato.

Todėl tais pačiais aisiais vietoj užgesusio Surfaces Netlabel įkūriau naują platformą poemesanstitre. Tai buvo tarsi virtualioji galerija ar iš atskirų skyrių sudarytas daugialypis romanas, tokia mistinė erdvė, kurioje publikavau kelių bendraminčių ir draugų muzikinę, tekstinę ir vizualinę kūrybą. Tokia išplėstinė kuratorinė-leidybinė veikla buvo daug įdomesnė ir drauge asmeniškesnė. Galiausiai ir tai man pasirodė nebereikalinga pirmiausia dėl to, kad stipriai keitėsi ir, az svorio netekimas 7oji gatvė sakyti, įsitvirtino pats internetas.

Ta laisva, gana idealistinė kūryba tinkle pamažu nuėjo į praeitį kartu su IRC ir daugeliu kitų senų komunikacinių formatų. Facebook epochoje ji jau sunkiai įsivaizduojama. Tačiau apie tai šiek tiek vėliau. O dar prieš tai, m. Ten az svorio netekimas 7oji gatvė susipažinau su atvirojo kodo open source atrodo, tai taip pat yra ideologiškai pakankamai pasenęs terminas kultūra, tinklo menu net art ir net tokiais sudėtingais dalykais kaip semantinis tinklas semantic web iki šiol nesu tikras, kad suprantu, kas tai yra, bet žinau, jog tai žymi pasaulinio tinklo raidos stadiją, kurioje saitais jungiami pirmiausia įvairaus formato duomenys.

Vėlgi, tai buvo svaiginanti ir utopinė patirtis. Tuo metu atrodė, kad tinklo menas yra ateitis ir kad visas naujas menas jau gana greitai bus virtualus ir įtinklintas.

Taip, žinoma, nenutiko, dabartinė tinklo meno būsena man nežinoma spėju, kad ji nelabai aktyvitačiau iliuzija buvo. Panašiu metu sužinojau ir apie lietuvių bandymus šioje srityje, kurių buvo nedaug. Žinoma, meninio turinio ir aplink jį susibūrusių bendruomenių pavyzdžiui, art. Iš esmės vienintelis tikras lietuviškas tinklo meno projektas buvo Mindaugo Gapševičiaus, Kęstučio Andrašiūno ir Dariaus Mikšio m. Tai yra suprantama, nes ano utopinio laikotarpio tinklo menas buvo stipriai susijęs su programišių diskursu, o šis diskursas turėjo savo žodyną ir savas madas.

Daugiau stiprių lietuviško tinklo az svorio netekimas 7oji gatvė pavyzdžių, tiesą sakant, neatsirado, išskyrus pavienius bandymus kokius nors vyksmus realiuoju laiku transliuoti internetu arba internetą pasitelkti kaip meninių procesų kolektyvinio koordinavimo ir kuravimo įrankį pvz. O ką turime šiandien? Turime labai nedaug m. Kūrybinį audiovizualinį turinį nors ir labiau dokumentacinio pobūdžio bando integruoti Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos LTMKS internetinis žurnalas letmekoo.

Interneto terpė taip pat naudojama komiksams publikuoti pavyzdžiui, Miglės Anušauskaitės tinklaraštis ihavenoteeth. Tarpdisciplininiu internetiniu žurnalu save vadina secretthirteen.

Panašiai kategorijai galima priskirti ir įvairių informacinių šiuolaikinei kultūrai ir menui skirtų tinklalapių rengiamas prenumeratorių automatiškai parsisiunčiamas podcast garso transliacijas tai bandė daryti artnews. Komercinė virtualioji šiuolaikinio meno ir dizaino galerija art-cart.

Apskritai galima konstatuoti, kad virtualioji terpė, kaip kūrybos ir jos sklaidos o ne vien dokumentų laikymo ir informavimo platforma, išnaudojama menkai. Panašu, kad fizinė erdvė ir fiziniai procesai vis dėlto nugalėjo, nepaisant visų ankstesnių vizijų. Kodėl taip yra? Man apskritai, kuo toliau, tuo įdomiau užsiimti savotiška retrofuturistine archeologija bandyti aptikti tam tikras praeities utopijas, lūkesčius ir pažangiausius užmojus, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių netapo dabarties dalimi.

Šiuo atveju manau, kad viską gerokai nuslopino ir neutralizavo kartu su vadinamuoju Web 2. Kad ir kaip paradoksaliai tai skambėtų, kūrybiniai procesai internete aktyviausiai vyksta savotiško technologinio skurdo sąlygomis. Kai visa interneto infrastruktūra tinklaraščių šablonai, socialinės sąveikos algoritmai, paieškos mechanizmai jau yra sukurta ir optimizuota naudoti, nelieka vietos išradingumui. O ir kalbėti apie alternatyvias autorių teisių sistemas mažų mažiausiai nepatogu, kai tampa akivaizdu, jog viskas, ką įkeliame į tinklą, jau automatiškai priklauso vienai iš duomenis apdorojančių ir valdančių korporacijų.

Iki m. Šiandien taip pasakyti būtų sunku. Ko gero, pasikeitė ir mūsų pačių dėmesio resursai bei įpročiai. Reikia prisiminti, kad dar pirmajame šio tūkstantmečio dešimtmetyje internetui nebuvo taip būdingas struktūrinis srauto principas, kurį pirmiausia atnešė tiklaraštija, o labiausiai ištobulino socialiniai tinklai.

Kai didžioji dalis turinio buvo daugiau ar mažiau statiška, turėjome daugiau subjektyvaus laiko. Be to, šiandien minėti socialiniai tinklai yra tokie visa apimantys ir su viskuo susaistyti tiksliau viską integravę į savejog kaip ir nebėra poreikio labai toli iš jų išeiti.

Tokiomis sąlygomis sunku sukurti atskiras, autonomines kūrybines terpes, kurios veiktų kaip lankytinos vietos ir netaptų niveliuojančio srauto dalimi. Pagaliau tikriausiai galima įžvelgti ir psichologinę priežastį, kodėl menas neįsitvirtino tinkle.

Dar vienas paradoksas: nors tinklaveika ir buvimas tiesiogiai prisijungus tapo neatsiejamu, netgi būtinu mūsų kasdienybės elementu, panašu, kad virtualybėje vykstančius procesus ir ten az svorio netekimas 7oji gatvė reiškinius mes vis dar suvokiame kaip tai yra svarbiausi svorio metimo barai vertingus nei tie, kurie vyksta fiziniame pasaulyje: galerijose, muziejuose, kino teatruose ir t.

Todėl menas internete arba tinklo menas vargu ar kada nors buvo vertinamas taip pat kaip apčiuopiamas menas kad ir kokia neapčiuopiama iš tiesų būtų didelė dalis tose pačiose galerijose rodomo realaus šiuolaikinio meno. Tam tikra prasme jis visuomet buvo tik priedas, tik bandymas eksperimentuoti su nauju žaislu. Galiausiai buvo nuspręsta, kad tas žaislas labiau tinka visai kitkam pavyzdžiui, paspaudimų masalo clickbait tipo virusiniam turiniui, kuris reguliariai išnyra mūsų virtualiajame sraute ir sėkmingai suvalgo mūsų laiką.

Ir taip yra anaiptol ne vien Lietuvoje. Social networks were not there yet, and creative communication and collaboration happened via platforms like IRC and websites dedicated to sharing of creative content. Those were static and primitive by today s standards, but this technological poverty facilitated creativity and inventiveness. The access to not only local but also international audiences created the impression that the global village was finally here. Net art proper, however, was never a big thing in Lithuania, as there were only a handful of projects implemented by the same few people who had been active in the media art scene since the late s.

By the late s, as weblogs and social networks were becoming the dominant web format, bringing standardization, automation and commercialization, online artistic enthusiasm was in decline. Today, online art platforms in Lithuania are few and predominantly dedicated to documentation of real processes rather than web-exclusive content.

Among the possible reasons behind that is the privatization of the Az svorio netekimas 7oji gatvė space, when most of the data uploaded online becomes the property of corporations, so talk of copyleft culture or alternative licensing systems, previously one of the vehicles for online digital creativity, does not make much sense anymore.

On the other hand, users attention span has shrunk, as most online processes today take the form of a transient stream, and information is clearly excessive. Nike Flyknit, ir ne tik todėl, kad jie parodo kompiuteriu valdomos audimo technologijos galimybes. Ar prekių ženklus renkatės pagal spalvas, jo potekstes, kaip antai kad Nike yra ironiškas prekės ženklas, išreiškiantis idėją, esą kapitalistinėje visuomenėje galime pasirinkti sąžiningą ir originalų prekių ženklą, ar tiesiog pagal sportinių batelių grožį?

Kalbėdamiesi su Joshu Kline u sutarėme, kad Nike tiesiog kuria nepriekaištingą dizainą. Papasakokite daugiau apie šių bendradarbiavimų pobūdį. Regis, Niujorke paprasčiausiai neįmanoma išvengti bendradarbiavimo su kitais menininkais ir kūrėjais: nuolat esi įvairių sričių profesionalų apsuptyje, tad dalijimasis idėjomis ir įgūdžiais tampa tiesiog natūraliu būdu dirbti.

Su tekstilės ir mados menininke Jeannine Han sukūrėme sintetinį drabužį, kuris funkcionuoja ir kaip sportinis drabužis, ir kaip drobė iš interneto surinktiems motyvams skleistis. Fotografas Danielius Terna kamera užfiksavo mūsų parodos Bruklino Gallery dokumentavimo sesiją-performansą, kurio metu ekspozicijos erdvėje mankštinosi sportininkė, az svorio netekimas 7oji gatvė kai kuriuos mūsų parodos objektus. Vilniuje toliau keitėmės idėjomis bei įgūdžiais su mados dizainere ir tekstilininke Dovile Gudačiauskaite, kuri padėjo sukurti dalį ŠMC surengtos parodos Bėgiko metafizika struktūrų, o Lukas Miceika prisidėjo savo trimačio dizaino įgūdžiais kuriant videodarbus.

Į Google paiešką įvedus Pakui Hardware, po keleto sąsajų apie jūsų parodą Vilniaus ŠMC labai greitai išnyra nuoroda, kreipianti į parduotuvę Malaizijoje, ir sąsajos su pakistaniečių įmonėmis, siūlančiomis savo paslaugas. Ar pagalvojote apie savo dueto Pakui Hardware tiesioginį pakistanietišką garsinį sąskambį? Mes paprašėme Niujorke gyvenantį ir dirbantį kuratorių bei galerijos Hester įkūrėją Alexą Rossą sukurti mums prekės ženklą, jis pasiūlė Pakui Hardware ir būti jo copyleft intelektinio turto autorystė, kitiems vartotojams suteikianti plačias teises.

Pavadinimas siejamas su havajiečių mitologine būtybe Pakui, kuri šešiskart per parą aplėkdavo Oahu salą. Taigi Pakui įkūnija didelį greitį ir prekių ženklo politiką kaip mitinis ženklas, Pakui Hardware ir Jeannine Han. Bėgiko metafizika, Sintetinis audinys, akrilo dažai detalė o Hardware simbolizuoja troškimą peržengti materialias ribas. Prekės ženklas funkcionuoja ir kaip apibūdinimas, ir kaip mums nurodyta judėjimo kryptis.

Tikrai nudžiugome sužinoję, kad Pakui dar neužimtas jokios kompanijos ir daugumai žmonių šis žodis skamba nepažįstamai. Raidė i žodžio gale žymi tokį patį skirtumą, kokio esama tarp Adidas ir Abidas.

az svorio netekimas 7oji gatvė george osborne svorio netekimas

Tie, kurie gamina Abidas, puikiai tai žino. Bėgiko ar apskritai mūsų darbų tikslas yra pabrėžti šio virtualaus kapitalizmo, apskritai ateities vizijų materialiąją pusę. Kitas puikus ir paprastas šio neatitikimo ar asimetrinio susipynimo su virtualiu ir materialiu lygmenimis pavyzdys nepaprastas techninės įrangos ir energijos kiekis, kurio reikia virtualiai bitų monetų valiutai išgauti. Mes laviruojame šiame plyšyje, iš abiejų lygmenų kai ką paimame, sudedame į krūvą ir vėl rodome.

Kodėl sportas? Sportas ir sporto salė, skaitmeniškai perkurtos kūno formos, regis, jau išsemta Niujorko ir Berlyno meno scenų tema. Ekranai, stiebai, kūno dalių az svorio netekimas 7oji gatvė tapo šiuolaikinio meno normcore pagrindine norma. Ar ir vėl atsisakoma meistrystės? Žurnale Artforum m. Atvaizdų ir ištisų parodų platinimas dalijantis vyksta veik akimirksniu, įvairių menininkų iš viso pasaulio darbai integruojami vieni į kitus, dauginami ar kopijuojami.

Galime pridurti ir tokius reiškinius kaip kitų tinklaraščių medžiagos perkėlimą į savąjį niekas 9 12 te ma nebesijaudina dėl originalumo, o dar mažiau dėl meistriškumo. Kaip savo straipsnyje sakė amerikiečių menininkas ir tinklaraštininkas Bradas Troemelis: Seniai išjuokta šedevro sąvoka esleto atletiško esteto sąvokoje pasiekė savo loginę antitezę: dabar kultūros gamintojas reaguoja tiesiogiai ir savo žaibiška produkcija nurungia amatą bei kontempliacijas.

Mūsų prekės ženklas nesiekia peržengti materialių ribų, veikiau nagrinėja nuolatinį jų troškimą. Šiandien šis troškimas nebėra tik vaizduotės sritis, jis tuoj taps tikrove. Antai mūsų video darbe After Effect galima girdėti Ray Kurzweilio garsinės vaizduotės raišką.

Šio įtakingo futuristo ir singuliaristo metodu siekiama įveikti biologines ribas. Tai ir žavi, ir baugina. Bet 9-ajame ir ajame dešimtmečiais sukurtuose sintezatoriuose jo garsinis ateities įsivaizdavimas tebeatrodo gana naivus. Semiokapitalizmas, kaip ženklas, yra tik viena Pakui Hardware dalis, kita kapitalizmo materialumas dažnai nepastebima ar ignoruojama.

Vartodami tokį lengvai atpažįstamą žodyną, mes patrumpiname paaiškinimus ir judame toliau.

The Vietnam War: Reasons for Failure - Why the U.S. Lost

Šis žodis ne kas kita kaip tik pats prekės ženklas, taigi mes tiesiog juo pasinaudojome, kad integruotume į savąjį, pasinaudotume kaip savo kapitalu.

Žmonijos evoliucija siejama su mokslo pažanga. Ar galėtumėte įsivaizduoti tokią ateitį, kai susintetinti elementai bus įterpti tiesiai į augalus ir žmonės tokius jau bus vartoję 20 metų? Kokių naujų baimių gali sukelti vis sudėtingėjančios ir fragmentuotos biotechnologijos? Kur yra baimės horizontas? Ar tai biošokas, plyšys?

Sunku atsakyti šį klausimą, nes nesame mokslininkai. Negalime kalbėti ir iš ateities subjektų požiūrio taško. Tai šiurpokas jausmas, visuotinė paranoja viso, kas tave supa, atžvilgiu. Tokia baimė, regis, nenumaldomai persmelkia visą žmonijos istoriją baimė kažko, kas įgali apsimesti tikresniu negu tikrovė. Tik pagalvokime apie filmą Bėgantis skustuvo ašmenimis ir korporacijos Tyrell šūkį, kuriame jos androidai apibūdinami kaip žmogiškesni už žmones Antra vertus, ši nedaloma simbiozė mus, menininkus, labiausiai ir domina: ji atveria horizontus mąstyti, fantazuoti, apstulbti, žavėtis, nes bet koks programavimas, bet koks naujas kūrinys atviras nenumatomiems virsmams.

Mirtis tampa marginalizuota ir virtuali, tarsi koks išskirtinis hibridinis pojūtis. Mirties galimybė ir neišvengiamumas kuria, keičia ir skatina prietarus. Koks galutinis eskapizmo kūniško padarinys? Ray Brassier savo teoriją pateikia kaip tikslą stumti nihilizmą iki jo galutinio rezultato, o kaip ši kryptis pasireiškia jūsų praktikoje? Galbūt principu nustokime kalbėti pradėkime veikti?

Mes tikrai nesame dideli pasakotojai. Veikiau siekiame, kad semantika skleistųsi per medžiagų konvergenciją, sintetinio ir natūralaus santykį, per tam tikrus pavidalus ir paviršius. Kalbant apie Az svorio netekimas 7oji gatvė, tai mums įdomiausi jo naujausi tekstai ir idėjos apie prometėjizmą, jo projektas, kvestionuojantis dogminį ir iracionalų požiūrį į ligą ir mirtį kaip į kažką, kas neturėtų būti keičiama ar kuo abejojama.

Gamta egzistuoja tarp tokių duotybių ir daugeliui žmonių trapi pusiausvyra tarp duoto ir pagaminto yra būtent tai, kas turi būti išsaugota. Bet, kaip jau galime pastebėti, ši pusiausvyra seniai suardyta, beveik nesama natūralių objektų, kurie nebūtų paveikti žmonių veiklos.

Todėl idėjos ir tyrimai, kuriais siekiama išgelbėti gamtą kuriant sintetinius organizmus, nors ir bauginantys, regis, yra racionalesni gamtos išsaugojimo projektai. Tačiau jie prometėjiški ta prasme, kad tokiu atveju žmonėms tektų laikytis nuostatos, ištrinančios skirtumą tarp padaryto ir duoto. Rašytoja Joan Didion yra pasakiusi, kad vienintelis dalykas, kurį žmogus tikrai turi, yra jo aš. Adamo Curtiso dokumentinių filmų The Century of the Self cikle nagrinėjama, kaip psichoanalitikų darbas paveikė būdus, kuriuos korporacijos ir vyriausybės pasitelkia perkurdamos tapatybes ir savastis.

Thomas Metzingeris tvirtina, kad az svorio netekimas 7oji gatvė, kaip esybė, visai neegzistuoja, esą tai tik smegenų reakcija, reiškinys, sudarantis sąlygas mums gyventi ir išlikti.

Ką manote apie asmens aš? Ši tema tikrai gerokai per plati, kad aprėptumėm ją vienu atsakymo į klausimą skirsniu. Kiekviena sritis ir teorija pateikia vis kitokį atsakymą šia tema.

Galbūt vienintelis bendras dalykas būtų akivaizdus fizinės ir virtualios tikrovių suliejimas konstruojant savo aš. Mus asmeniškai labiau domina korporacinio aš kūrimas, buvimas iš kažkieno kito malonės daugiagalviu, daugiakrypčiu subjektu.

Skubėti numesti svorio to, konstravimas virtualiais prisistatymais yra lygiai jei ne labiau toks pat svarbus kaip fizinis. Lygiai kaip bet kuriam kitam žmogui šiais laikais. Regis, kad šiandien ne korporacijos mėgdžioja individų savikonstrukciją, bet priešingai individai funkcionuoja kaip prekių ženklai.

Taigi verčiau aktyviai su tuo dirbti, užuot dėjusis, neva šios rūšies ekonomika mūsų neveikia m. Bėgiko metafizika. Danieliaus Ternos nuotr. Pakui Hardware. Man buvo šokas.

az svorio netekimas 7oji gatvė kaip padėti savo pikniui numesti svorio

Norėjau žaisti, atsistojau iš neštuvų ir pradėjau normaliai eiti. Man atrodė, kad viskas gerai. O tada į lėktuvą — turėjome tiesioginį skrydį į Milaną, iškart po mačo. Ir tik kitą dieną laukė magnetinio rezonanso tyrimas. Berods 9 val. Kita vertus, nusileidome Milane apie val.

Su tokiomis mintimis ten labai neprimiegosi. Bet kai Milano gydytojas rūbinėje pasakė diagnozę, magnetinio jau net nebereikėjo. Tas daktaras išmano savo darbą, todėl dėl traumos jau nebebuvo jokių abejonių ir vilčių, kad kažkas bus geriau padarius nuotrauką.

Turėjau gerą sezoną ir bam! Bet vėliau supranti, kad privalai augti ir suvokti, jog negali nieko pakeisti. Reikalinga literatūra, kad pradėtum augti, užaugtum ir suprastum, kad gyvenime yra ne tik pakilimai, bet ir nuopoliai, o sporte jau taip būna. Kad tai suprasčiau, reikėjo kelių dienų. Bet po to pradėjau daryti viską. Kokie buvo esminiai jos principai? Kai nustoji aktyviai sportuoti, natūraliai pradedi mažiau valgyti.

Su dietologe sudarėme planą ir aš jo iki šiol laikausi. Treniruočių krūvis yra didelis, bet jau keturis mėnesius nežaidžiau ir neturėjau tokių treniruočių, kur galėčiau smarkiai išsikrauti. Jo kiekį teko labiausiai sumažinti. Kad būčiau užimtas ne tik per treniruotes, bet ir po treniruočių. Daug ko čia turiu — viskuo pasirūpino klubas. Aišku, mes esame skirtingi ir negali žinoti, kaip kiekvienas organizmas priims tam tikrą dietą.

Bet konsultavomės su jo dietologais, kaip ir ką geriausia valgyti ir ko nevalgyti. Porzingis pakeitęs mitybą ženkliai pagerino reabilitacijos procesą. Vien dėl to kontaktavome su Porzingio atstovais. O visa kita — reikiamas suvartoti angliavandenių, baltymų ir riebalų kiekis, turbūt niekuo nesiskiria nuo kitų sveikai besimaitinančių sportininko režimo.

Ta dieta nėra kažkuo labai stebuklinga. Visko po truputį ir truputį daugiau sporto, nei kažko kito. Turbūt daugiau darbo. Jei dirbsi ir teisingai valgysi bei ilsėsiesi, manau, nėra šansų, kad negrįši į aikštę geros formos. Kaip az svorio netekimas 7oji gatvė permainas? Turėsiu šansą treniruotis su vienu geriausių trenerių Europoje ir tuo šansu reikės pasinaudoti.

Manau, laukia daug darbo ir aš tuo džiaugiuosi. Kokį įspūdį paliko garsus strategas? Geras įspūdis. Matosi, rimtas geras žmogus. Aš moku atskirti gerus žmones ir az svorio netekimas 7oji gatvė man toks pasirodė. Žinau jo treniravimo metodiką. Tai koks šiltas jis bus už aikštės ribų, toks pat nešiltas jis bus aikštelėje juokiasi.

Jis mėgsta dydį aikštėje. San Antonijuje Messina praleido penkerius pastaruosius metus ir Europoje buvo senokai, todėl sunku kalbėti apie jo filosofiją. Bet, manau, žaidime bus daug taisyklių ir jų reikės laikytis. Daug detalių ir mažų dalykų, iš kurių susideda dideli dalykai. Žygimantas Janavičius garsiai priminė apie save per Lietuvos krepšinio lygos sezoną, kuriame pasirodė tik sausį, išsigydęs sudėtingą traumą. Po sezono komandoje daugiau klausimų nei atsakymų.

Toliau abejonių kelia finansinė prieniškių padėtis, visą sezoną veteranų komandą kamavo traumos. Tai gali tapti ir paskutine karjeros stotele broliams Lavrinovičiams. Neaiškus ir Virginijaus Šeškaus sprendimas, nes treneris užsiminė apie nuovargį ir būtiną pertrauką karjeroje. Visą sezoną tinkamo įžaidėjo ieškojęs V. Šeškus pataikė tiesiai į dešimtuką sausio pradžioje, kai po sunkios traumos atsigavęs Žygimantas Janavičius prisijungė prie komandos. Praėjusį sezoną Ž. Janavičius praleido Braunšveige, Vokietijoje.

ISSN dailë 2015/2. art

Ten krepšininką ištiko viena sunkiausių traumų sporte — įžaidėjui trūko priekinis kryžminis kelio raištis. Prienuose Žygis nuo pirmos dienos jautėsi it žuvis vandenyje — žaidė beveik po 30 minučių ir rinko po 13,7 taško, 5,3 rez. Irgi bangavome, buvo geresnių momentų, buvo prastesnių. Tai, jog atkrintamosiose varžybose gavome į porą antrą vietą užėmusią komandą Tikrai galėjome laimėti, nebuvo didelis skirtumas.

Labai sunku kalbėti, nes tik dabar baigėsi sezonas, tik dabar visos mintys nukrito. Manau, viskas susidėlios geriau praėjus porai savaičių. Labai trūko ir visaverčio treniruočių proceso, žaidimo penki prieš penkis. Pasveikote po sunkios traumos ir demonstravote gerą žaidimą. Kaip taip greitai pavyko sugrįžti į žaidimo ritmą? Sunkiausia buvo su galva susitvarkyti — kovoti, stumdytis, eiti į kontaktą Bet kažkaip greitai viskas pavyko, atsirado rezultatai, buvo daug pažįstamų žaidėjų, treneris ir sistema.

Gaila, to neužteko, nes likome tik septinti. Kaip atrodė tas mikroklimatas komandos viduje? Apie kiekvieną komandą dėliojausi pliusus ir minusus. Buvau po kojos traumos, Prienai ieškojo žaidėjų ir pamačiau, kad yra daug pažįstamų veidų. Man tai buvo svarbu, nes komandos komplektuoja sudėtis vasarą, o aš prisijungiau jau sezono viduryje, tad reikėjo juos pažinoti. Kaip manote, ar jie dar žais aukštame lygyje?

Šiemet viskas atvirkščiai — Darjušas geriau žaidė. Aš juos pažįstu jau keletą metų ir galiu pasakyti, kad jie turi didelių ambicijų ir turi noro. Kartais, aišku, būna nusilpę, kiek sunkiau bėgioti, bet jie labai prisižiūri. Mums irgi duoda pamokų, kad reikia gerą maistą valgyti, az svorio netekimas 7oji gatvė atsistatyti.

Manau, kad jie tikrai dar turi ambicijų, o toliau jau kaip susiklostys — ar šeima norės, ar dar gali žaisti. Aš manau, kad jie dar sužais. Dėl kokių priežasčių nesiseka pagerinti to pataikymo?

az svorio netekimas 7oji gatvė kaip prarasti vidinius kojų riebalus

Gal yra psichologiniai ar techniniai dalykai. Vienas geriau meta, vienas geriau veržiasi, kitas geriau ginasi. Kiekvienas stengiasi išnaudoti savo geriausias savybes, o mesti pavyksta, kaip pavyksta.

Su agentu dar per daug nesitarėme. Kažkokios kalbos vyksta, bet nieko konkretaus dar nėra. After averaging 9. At the Winter Showcase this past December, Hartenstein said that he was feeling the grind of splitting time between RGV and Houston in his second pro season.

This is my first year going back and forth. The Rockets want me to get minutes and this is my opportunity to get used to it. You put in a lot of hours. There are plenty of 6AM flights. His sharpshooting sparked a turnaround of sorts for RGV, who clawed their way back to win the final two games of the series and clinch the championship.

As he basked in the glory of his newfound championship and MVP trophies, Hartenstein suggested that all his hard work had been worth it and said he enjoyed the ride. Most of the time, coming down from the NBA is kind of sad. All of these people have made it really fun. This season has helped me get better and better. Still, those around him also see his potential and the promise of what could follow. Kaunietis pirmą kartą savo karjeroje paliko gimtąjį miestą ir jam prireikė laiko, jog adaptuotųsi naujoje aplinkoje ir az svorio netekimas 7oji gatvė ekipoje.

Uploaded by

Gerai, kad laiko daug nereikėjo — užteko mėnesio ir viskas įsivažiavo. Gyvenu pačiame centre miesto, prie autobusų stoties, viskas labai gerai. Daugiausiai bendraujame su Sauliumi Kulviečiu, kadangi abu esame iš Kauno ir tenka dažnai kartu važiuoti ten bei grįžti atgal į Panevėžį. Ar nebuvo skaudu palikti šios komandos? Šiame sezone pas mus buvo daug permainų, tai šiek tiek mušė iš vėžių, bet dabar viskas nusistovėjo ir kuo toliau, tuo geriau atrandame vieni kitus.

Matome, kaip Šarūnas išsilieja šalia aikštelės, kaip reikalauja iš žaidėjų. Nesakau, kad Nenadas reikalauja mažiau, bet jis yra daug ramesnis. Kiekvienais metais dublerių komandoje keitėsi daug žaidėjų ir aš nebuvau tas krepšininkas, az svorio netekimas 7oji gatvė pirmajame sezone daug rungtyniaudavau, nebuvau kažkuo išsiskiriantis. Po to sezono negavau kvietimo pratęsti sutarties ir žaisti toliau, todėl visą vasarą sportavau bei neturėjau komandos. Ieškojau kitų ekipų, bet neturėjau agento ir sunku buvo kažką susirasti.

Jeigu būčiau kažkur nuėjęs, būčiau rungtyniavęs mėgėjiškai arba apskritai kibęs į mokslus. Paskutinę akimirką paskambino treneris Tomas Masiulis, pasiūlė kartu dirbti ir tą sezoną žaidžiau geriau bei užsikabinau. Kokios nuotaikos po šio mačo? Pasikalbėjome tarpusavyje, pažiūrėjome daug vaizdo įrašų ir nusprendėme, kad turime kažką daryti.

Ar šeštadienį tai taps papildoma motyvacija? Praėjusį mačą pralaimėjome skaudžiai ir tai mus tikrai motyvuoja.

Nesinorėtų namuose pralaimėti, todėl bandysime pasiekti revanšą. Norėtųsi, kad namuose aistruolių būtų kuo daugiau. Didžiausias prašymas ir noras būtų didesnis lankomumas namų rungtynėse. Ačiū visiems, kas mus palaiko. Sugrįžus Rimui Kurtinaičiui, vyr. Jasilioniui tai kol kas vienareikšmiškai yra aukščiausio lygio karjeros laiptelis. Vėliau A. Nors ir buvo pripažintas geriausiu Nacionalinės krepšinio lygos NKL metų treneriu, šanso aukštesniame lygyje A. Jasilionis iškart nesulaukė.

Tačiau tada jam paskambino R. Jasilioniui tikėtas nebuvo, tačiau nauji iššūkiai jauną trenerį intrigavo. Per daug komandų neturime, visi turi savo prioritetus, o aš visada sau kėliau didžiausius tikslus ir lygiavausi į tai, kad noriu laimėti tą lygą. Nelabai mačiau klubų, kurie galėtų įgyvendinti mano lūkesčius. Žinant mano darbo pobūdį ir stilių, reikalavimą maksimalių pastangų, tas gal irgi kažkur kišo koją.

Rimo skambutis buvo netikėtas, bet, aišku, smagu, kad į tokį klubą kviečia toks treneris. Jis išklausinėjo: ar galėsiu, ar sugebėsiu dirbti? Taip, aš nedirbęs Eurolygos lygio klube, az svorio netekimas 7oji gatvė sakiau jam, kad dėsiu visas pastangas ir padarysiu viską, ką galiu.

Su daug darbo ir mažai miego. Nuo ryto iki vėlyvo vakaro lietuvis yra arenoje, kur ruošia būsimų varžovų analizę ir vaizdo medžiagą, o taip pat vėliau turi pateikti komandai ir įvykusių rungtynių apibendrinimą. Pristačius komandai vaizdo medžiagą būsimam mačui, A. Jasilionis iškart ima ruoštis ir dar kitoms rungtynėms, o žaidėjams skirtos laisvos dienos reiškia, kad treneriams per jas teks darbo dar daugiau nei įprastai.

Treniruočių metu A. Kuncaitis daugiau laiko skiria aukštaūgiams. Turiu juos informuoti, ką mes darysime. Automatiškai stebiu ir pražangas, minutes. Kadangi Maskvos klubas rungtyniauja Eurolygoje ir Vieningoje lygoje, darbo ruošiantis rungtynėms A. Jasilionis turi daug. Pasitaikė ir dienų, kai dvi naktis teko praleisti be miego. Tačiau dirbant tokiame lygyje, Eurolygos organizacijoje, net ir nuovargis — ne toks kankinantis.

Lietuvis žino: stengtis maksimaliai būtina, nes kitaip pretendentų į tavo vietą ilgai ieškoti neteks. Nors visų komandų analizavimui A. Jasilionis stengiasi skirti tiek pat laiko ir pastangų, įdomiausia jam narstyti Eurolygos grandų žaidimą. Visos jos turi kažkokio savitumo ir jas įdomu analizuoti.

Jose žaidžia aukščiausio lygio kuriantys žaidėjai, kuriems trenerių taktikos kartais negalioja: yra tik rėmas, bet jie tą žaidimą sukuria patys. Sunku juos nuspėti, kaip jie gali pasielgti vienoje ir kitoje situacijoje.

Čia yra spėjimai. Turi analizuoti individualias žaidėjų savybes, per tą bendrą prizmę gauni kažkokį rezultatą ir pateiki jį žaidėjams. Kurtinaičiu A. Jasilionis buvo neblogai pažįstamas ir anksčiau, o kartu su trenerio sūnumi Giedriumi yra dirbęs Raseiniuose.

Darboholikas, kurio žinios, patirtis ir domėjimasis krepšiniu verčia pasitempti — taip A. Jasilionis apibūdina R. Rimas nori viską žinoti — nuo vaikų, moterų krepšinio iki viso pasaulio. Turi būti viskam pasiruošęs, nes jis gali užduoti tokį klausimą, į kurį tu turi turėti atsakymą. Pavyzdžiui, koks ten žaidėjas yra Portugalijos lygoje, kuris pelnė daug taškų.

Tu turi sekti visas tas lygas ir žinoti žaidėjus. Tas irgi praturtina. Man tai yra didžiausias kaifas ir didžiausia patirtis. Eilę metų kalbėjau, kad norėčiau dirbti su treneriu, kuris turėtų tokią patirtį, ir iš jo mokytis. Nors ateityje save jis ir mato vyr.

M.Kuzminskas atvirai: apie skyrybas su „Olympiakos“ ir nepasotinamus žmonių lūkesčius

Atvykus R. Anthony Gillas buvo priverstas baigti sezoną dėl nugaros traumos, klubą paliko vilčių nepateisinęs Garlonas Greenas bei buvęs žalgirietis Dee Az svorio netekimas 7oji gatvė.

Buvo nemažai laiko praleidžiama ieškant atitinkamo lygio krepšininkų į tas pozicijas, kur mums trūko. Tokiu sezono metu tai nebuvo lengva. Žaidėjų rinką sekėme, peršnekėję buvome su labai daug agentų. Per du mėnesius peržiūrėjau tiek žaidėjų, kiek dar nesu peržiūrėjęs niekada. Skaičiaus net negaliu pasakyti, bet bus apie Sėdėdavome visas trenerių kolektyvas ir žiūrėjome juos ilgą laiką po treniruočių ir tarp jų.

Laiko limito nebūdavo, nes turi pažiūrėti viską — nežinai, galbūt šitas žaidėjas yra tas trūkstamas sraigtelis komandai. Dėl Timmos tai buvo abipusis susitarimas. Pats Janis nebuvo patenkintas savo role Pirėjuje, jis norėjo žaisti, ką ir rodo dabar savo žaidimu, energija, noru.

Jasilionis sako, kad jokių problemų bendraujant nekilo ir su aikštingumu garsėjančiu Aleksejumi Švedu. Teliko kova Vieningoje lygoje dėl titulo bei vietos kito sezono Eurolygoje. Tą laiką, kai buvo traumuotas, jis nepraleido nė vienos dienos, visada dirbo, gerino savo fizinę formą ir kiek galėjo užsiėmė individualiai.

Jis turi sau išsikėlęs aukštus reikalavimus ir nori būti geriausiu žaidėju Rusijoje. Buvo sunku, kai jis iškrito iš rikiuotės, Gillas susitraumavo taip pat — juk komanda buvo lipdyta ant šių žmonių. Reikėjo kitų lyderių, bet likę žmonės jų neatstojo.

Document Information

Kurtinaičio asistentas. Bet lietuvį nustebino žinučių turinys. Pitino, kad amerikietis gabby svorio netekimas pic kalbėjo apie savo numylėtinį mažylį spaudos konferencijoje.

Lekavičius interviu 24sek Atėnuose atviravo, kad iki tų rungtynių keliose treniruotėse amerikietis į jį kreipėsi vardu, todėl pats lietuvis buvo nustebęs. Tačiau po trijų mėnesių Atėnuose R. Pitino vis dažniau kreipiasi į įžaidėją Luku. Ketverios pirmosios rungtynės pas R. Pitino Skywalkeriui buvo kaip parašytos pagal Holivudo scenarijų. Lekavičius gavo pasireikšti beveik 7 minutėmis daugiau nei prie buvusio trenerio Xavi Pascualio 17,9 min.

Per tas ketverias rungtynes L. Tiesa, per pastarąją 10 rungtynių atkarpą Nicko Calatheso dublerio rodikliai smuko. Dabar jis tebežaidžia vidutiniškai po 9 minutes, renka 3,2 taško, 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir 3,3 naudingumo balo.

Tačiau tam yra labai rimtų priežasčių. Lekavičiaus orientyras Kai kuriuos žmones veikia mėnulis. Kitų diena priklauso nuo to, ant kurios kojos išlipo iš lovos. Treti juokiasi — laiminga žmona, gera ir diena. O JAV gimęs graikas dabar žaidžia nuostabų krepšinį. Per šešerias pastarąsias Eurolygos rungtynes įžaidėjas atliko mažiausiai po 9 rezultatyvius perdavimus per rungtynes. Triskart šį sezoną iki trigubo dublio — raudonosios knygos retenybės Eurolygoje, N.

Calathesui pritrūko tik atkovotų kamuolių. O prieš porą savaičių N. Graikai turi posakį — trokšta lyg įsikandę peilį burnoje. Bet jei mentaliniai negalavimai nėra susiję su kokia nors apibrėžta vieta, vadinasi, monomanijų tikrąja prasme nėra ir būti negali. Sutri­ kimai, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo lokaliniai ir pagal tai gauna pa­ vadinimą, iš tikrųjų visada yra kur kas platesnių perturbacijų padari­ niai; jie patys savaime nėra ligos, o dalinės ir antraeilės bendresnio pobūdžio ligų apraiškos.

O jei iš viso nesama monomanijų, tai nesa­ ma ir savižudybės monomanijos, vadinasi, savižudybė nėra pamiši­ mo rūšis. Tačiau galimas dalykas, kad žudomasi tik esant pamišimo būklei. Jeigu savižudybė pati savaime ir nėra ypatingas pamišimas, tai, kita vertus, nėra tokios pamišimo formos, kuri būtų apsaugota nuo savi­ žudybės. Nors savižudybė tėra epizodinis pamišimo sindromas, tačiau jis gana dažnas. Ar tasai dažnumas jau leidžia daryti išvadą, kad esant sveikai būsenai niekada nesižudoma ir kad savižudybė yra tam tikro psichikos sutrikimo ženklas?

Daryti tokią išvadą būtų gana neapdairu. Nors kai kurie išprotė­ jusių žmonių poelgiai yra būdingi tik jiems ir gali būti laikomi bepro­ tybės požymiais, tačiau kiti jų poelgiai yra kaip ir sveikų žmonių, tik pamišimo atveju jie yra įgavę savitą išraišką.

A priori aišku, kad nėra pagrindo priskirti savižudybę pirmajai poelgių kategorijai. Be abejo, psichiatrai teigia, kad daugumos stebėtų savižudžių az svorio netekimas 7oji gatvė aiškiai turėjo pakrikimo požymių, tačiau šių parodym ų anaiptol nepakanka 26 1. Be to, perdėm siauros specializacijos patirties nepakanka jo­ kiam bendro pobūdžio dėsniui suformuluoti. Psichiatrų stebėti savi­ žudžiai, savaime suprantama, buvo pakrikusios psichikos žmonės, tad iš šių stebėjimo duom enų negalima daryti išvadų apie tuos savižu­ džius, kurių jie nestebėjo ir kurie, šiaip ar taip, sudaro daugumą.

Vienintelis tinkamas metodas šiuo atveju būtų sugrupuoti visas pa­ krikusios psichikos žmonių savižudybes pagal esminius savižudybės požymius, nustatyti pagrindinius tokio pobūdžio savižudybių tipus ir ištirti, ar visi savanoriškos mirties atvejai telpa į šiuos nozologinįus rėmus.

Kitaip tariant, norint išsiaiškinti, ar savižudybė yra išimtinai išprotėjusių žmonių poelgis, būtina nustatyti, kokiomis formomis ji reiškiasi psichinio pakrikimo atveju, ir po to pasižiūrėti, ar tai yra vie­ nintelės galimos savižudybės formos.

Apskritai specialistai menkai rūpinosi suklasifikuoti pamišėlių sa­ vižudybes. Vis dėlto svarbiausiais galima laikyti, ko gera, keturis jų tipus. N urodydam i esminius šios klasifikacijos požymius mes remia­ mės Jousset'o ir Moreau de Tours darbais9. L Maniakinė savižudybė. Šio tipo savižudybę lemia arba haliucina­ cijos, arba kliedesiai.

Ligonis nusižudo, norėdamas išvengti įsivaizduo­ jamos grėsmės ar gėdos, paklusdamas paslaptingam iš aukščiau duotam įsakymui ir t. Išskir­ tinis šio negalavimo bruožas yra ypatingas būsenos nepastovumas.

Ma­ niako galvoje be paliovos viena kitą veja pačios įvairiausios ir netgi prieštaringiausios mintys, žaibiškai kaitaliojasi jo jausmai. Tai nelyg am ­ žinai kunkuliuojantis verpetas. Nespėjus nusistovėti vienai sąmonės bū­ senai ją kaipmat keičia kita. Tas pats ištinka ir maniakinės savižudybės paskatas: jos gimsta, išnyksta arba neįtikėtinai greitai keičiasi.

Haliuci­ nacija ar žudytis verčiantys kliedesiai ligonį apima staiga; iškart bando­ ma žudytis; po to akimirksniu būsena keičiasi, ir jei pasikėsinimas ne­ pavyko, bent jau kurį laiką iš naujo nebesikėsinama. Jei vėliau tai ir pa­ 9 Žr. Dictionnaire de medecine et de chirurge pratique, straipsnis Suicide. Toks atv ejis, laikantis anksčiau pateikto apibrėžim o, az svorio netekimas 7oji gatvė savižudybė, o atsitiktinė mirtis. Ūmias permainas gali sukelti visiš­ kai menkas įvykis.